31/10/18

התקנת תקנות זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים (הוראות לשילוב אנשים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים), התשע"ח-2017

בישיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת בתקנות זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים (הוראות לשילוב אנשים עם לקות למידה בלימודים במוסדות על-תיכוניים), התשע"ח – 2017, ולחובת ההיוועצות בהתקנתן עם המועצה להשכלה גבוהה, מחליטה ות"ת, בהתייחס לנושאים שתחת אחריותה, להמליץ למל"ג, לבקש לערוך בתקנות את ההתאמות כדלקמן:

לאור כל האמור, להלן הצעה להערות לטיוטת התקנות שהועברה אלינו:

  • על מנת להבטיח כי הסיוע המוענק לסטודנט הוא מיטבי ויעיל, ועדת ההתאמות תוכל להתנות מתן התאמות, כולן או חלקן בהשתתפות הסטודנט בסיוע מותאם שתוכן עבורו ע"י מרכז התמיכה או בתוצאותיה. לצורך כך, וועדת ההתאמות תקבל ממרכז התמיכה את כל המידע הנדרש עבורה לצורך קבלת החלטה כאמור.
  • קודם לדיון בהתאמות בדרכי היבחנות, וועדת ההתאמות תוודא כי אין בהתאמות כדי לפגוע ברכישת ידע והבנה במקצוע בו מבוקשת התאמת ההיבחנות.
  • לצרכי אחידות ויעילות, מוסד להשכלה גבוהה יוכל להתקשר עם מאבחן מוכר מסוים לצורך רכישת שירותי אבחון מוכר לסטודנטים במוסד, ולקבוע כי רק אבחונים כאמור יוכרו על ידו.
  • וועדת ההתאמות תקבע כללים להכרה באבחונים ו/או התאמות שנקבעו/הוכרו לסטודנט על ידי מוסד אחר להשכלה גבוהה במקרה של מעבר סטודנט ממוסד להשכלה גבוהה אחד למוסד להשכלה גבוהה אחר במהלך הלימודים או לצורך קבלה לתואר מתקדם.
  • דברי ההסבר לתקנות יכללו הערכה סטטיסטית רלוונטית בהתאם למצב הקיים בו שיעור הזכאים להתאמות עומד על 10-12% מהסטודנטים במוסד.

בנוסף, הואיל והחוק מחייב התקנתן של תקנות לצורך הסדרת העיסוק באבחון לקויות למידה והכרה בכלי אבחון, והואיל ותקנות אלה מסדירות את הזכויות הנגזרות מאבחון כאמור, יש להבטיח כי התקנות תכנסנה לתוקפן רק בד בבד עם כניסתן לתוקף של תקנות אבחון מוכר ומאבחן מוכר.

  • כמו כן, הואיל ואומדן העלות הנורמטיבית לסטודנט עם לקות למידה במוסדות שבתקצוב ות"ת הנו 1,545 ₪ וסך עלות יישום התקנות במוסדות להשכלה גבוהה שבתקצוב ות"ת, בהתבסס על כ 24,000 סטודנטים לקויי למידה, המהווים כ 10% מסך הסטודנטים לתואר ראשון ושני במוסדות אלה, מוערך בכ 38,230 אש"ח והואיל ומימון עלות יישום התקנות במוסדות להשכלה גבוהה שבתקצוב ות"ת ייעשה ע"י המוסדות ממקורותיהם ובסיוע ות"ת – מבחינה תקציבית – יש לפעול כדלקמן:
  1. לפנות למשרד האוצר לקבלת תקציב ייעודי תוספתי לנושא בנוסף למשאבים הקיימים כיום בות"ת בסך כ 6,500 אש"ח.
  2. בשל הסוגיה התקציבית והיעדר מקור מימון ע"י ות"ת בשלב הנוכחי, לבקש תחולה הדרגתית של התקנות.