25/04/18

התקציב הרב שנתי בנושא כוח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית (היי-טק)

בישיבתה ביום 25.4.18 דנה ות"ת בהמשך תוכנית ות"ת לעידוד הגדלת מספרי סטודנטים בתחומי ההיי-טק, בעקבות המלצות הועדה בראשות פרופ' יפה זילברשץ.

1. בהתאם להחלטת הממשלה האמורה המאמץ של ות"ת לגידול רב שנתי של %40 במספר הסטודנטים בהשכלה הגבוהה במקצועות ההי-טק יעשה בדגש על האוניברסיטאות, בין השאר לאור שיעור הגידול במספר הסטודנטים במוסדות אלה בעשור האחרון הנמוך משמעותית מהגידול במכללות שם כבר הושג היעד (שם נתנה ות"ת עדיפות בהקצאת מכסות בתכנית הר"ש הקודמת והנוכחית, והצורך האקוטי בהגדלת כח האדם המעולה במו"פ בתחום. לפיכך ות"ת תמשיך בקידום תכניות להגדלת מספרי הסטודנטים במקצועות ההי-טק בעיקר באוניברסיטאות.

2. עידוד זה יעשה במסגרת תכנית ות"ת רב שנתית אשר תפעל בין השנים תשע"ט-תשפ"ב הכוללת את הרכיבים הבאים:

 

הגדלת מספר הסטודנטים לתואר ראשון (שנה א')  בתחומי ההיי-טק – ות"ת תקצה למוסדות תמיכה מיועדת שמטרתה לעודד גידול סטודנטים לתואר ראשון במקצועות ההי-טק כפי שהוגדרו ע"י הועדה, באמצעות תמיכה המיועדת לטובת הבאים  והעדפתם על פי הסדר הבא:

  • התאמות המתחייבות בתשתיות ההוראה והמחקר וקליטת סגל בכיר וזוטר כנגזרת מהגידול במספרי הסטודנטים;
  • מתן מלגות לסטודנטים לתואר שני עם תזה, דוקטורנטים ומסטרנטים;
  • ביסוס תשתית האקדמית ופעולות לצמצום נשירה ובהן: שיעורי עזר, ליווי סטודנטים, תוכניות למניעת נשירה , תגבורים, שדרוג תשתיות הוראה;
  • תכניות לשילוב אוכלוסיות מיוחדות, הגדלת מספר הנשים וכיו"ב ,כל זאת תוך שמירה על רמת ההוראה.

 

תקצוב רכיב זה:

ברכיב זה יתוקצבו אוניברסיטאות שמגדילות במצטבר את מספר הסטודנטים בשנה א' בכלל מקצועות ההי-טק המוגדרים יחד ב-15 סטודנטים ומעלה לכל הפחות, ביחס לשנה הקודמת.

התקצוב במסגרת רכיב זה יחושב באופן הבא:

א. סטודנטים לתארים חד חוגיים בתחומים המבוקשים: הכפלת הגידול המצטבר במספר הסטודנטים החד חוגיים בתעריף 40 אלפי ₪ ובממוצע משוקלל של מקדמי הניצולת המוסדיים בתחומים אלה, לא הכפלה במקדם ההתאמה ליעד המוסדי למשך 3 שנים.

ב. סטודנטים לתארים דו-חוגיים או תכניות מובנות: הכפלת הגידול המצטבר במספר הסטודנטים הדו חוגיים ומספר הסטודנטים בתכניות המובנות בתעריף 18 אלפי ₪ ובממוצע משוקלל של מקדמי הניצולת המוסדיים בתחומים אלה ,ללא הכפלה במקדם ההתאמה ליעד המוסדי למשך 3 שנים.

ג. בנוסף, על כל גידול של 30 סטודנטים במצטבר חד חוגיים, דו חוגיים ותכניות מובנות יחד) בשנה נתונה, יזכה המוסד למענק חד פעמי בגובה1.5 מיליון ₪.

מענק זה מוגבל לעד 5 מענקים לכל מוסד לכל אורך התכנית.

ד. סטודנטים לתארים דו-חוגיים או תכניות מובנות: הכפלת הגידול המצטבר במספר הסטודנטים הדו חוגיים ומספר הסטודנטים בתכניות המובנות בתעריף 18 אלפי ₪ ובממוצע משוקלל של מקדמי הניצולת המוסדיים בתחומים אלה ,ללא הכפלה במקדם ההתאמה ליעד המוסדי למשך 3 שנים.

ה. בנוסף, על כל גידול של 30 סטודנטים במצטבר )חד חוגיים, דו חוגיים ותכניות מובנות יחד( בשנה נתונה, יזכה המוסד למענק חד פעמי בגובה1.5 מיליון ₪.

מענק זה מוגבל לעד 5 מענקים לכל מוסד לכל אורך התכנית.

חוג לאחר תואר במדעי המחשב – ות"ת תתמוך תקציבית בתכנית "חוג לאחר תואר "במדעי המחשב באוניברסיטאות בהתאם לקריטריונים המופיעים בתכנית המפורטת.

 תקצוב רכיב זה:

עבור כל סטודנט יתוקצב המוסד בסך  של63.9 אלפי ₪ (תעריף וחצי של תחום מדעי המחשב) ע"פ המודל הבא:  עבור כל סטודנט שהתחיל את התכנית, תקבל האוניברסיטה 42.6 אלפי ₪ ובתנאי שסיים לפחות מחצית מנקודות הזכות בתכנית עד תום השנה הראשונה, ועבור כל סטודנט שסיים את התכנית וקיבל תעודה, תתוקצב האוניברסיטה ב21.3 אלפי ₪ נוספים.

עידוד נשים לתחומי ההי-טק – ות"ת תקצה תמיכה לכל מוסד אשר יגדיר יעד תמהיל של %35 נשים לכל הפחות בכל מחזור בתחומים המוגדרים או לחליפין, ששיעור הנשים בתחומים אלה גדל ב-%15 לכל הפחות ביחס לשנה הקודמת.

 

תקצוב רכיב זה:

מוסד שיעמוד ביעד הנ"ל, יזכה למענק בגובה 250 אלפי ש"ח. ניתן לזכות במענק בכל שנה.

 

3. בהתאם לכך, ות"ת מאשרת את פרטי התכנית לקידום והגדלת מספרי הסטודנטים באוניברסיטאות במקצועות ההיי-טק המצ"ב להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.