18/06/19

התקשרות עם סין לעידוד ניידות סטודנטים בין ישראל לסין

במסגרת המדיניות של מל"ג/ות"ת לקידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בכלל, ובמסגרת מדיניותה לקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו בפרט, בין היתר לאור החלטות ממשלה בנושא, ולאור המידע שהובא בפניה, מאשרת מל"ג את ההתקשרויות עם סין לעניין מלגות לסטודנטים ישראלים וסינים ללימודי קורסי קיץ בסין ובארץ, בהתאם למתווה והקריטריונים המפורטים להלן:

1. חתימה על התקשרות חדשה עם מחוז סיצ'ואן בסין:

א.      משרד החינוך של מחוז סיצ'ואן יממן 20 מלגות בשנה, החל משנת 2020, לסטודנטים ישראלים אשר יגיעו ללימודי קורסי קיץ באוניברסיטאות במחוז סיצ'ואן בסין בנושאים הקשורים לסין (תרבות והיסטוריה הסינית, מינהל עסקים בסין, משפט סיני ועוד).

ב.      שכר הלימוד, הוצאות לינה, הוצאות ביטוח וחומרי לימוד ימומנו ע"י מחוז סיצ'ואן.

ג.        אחריותן של מל"ג/ות"ת עפ"י ההסכם הינו פרסום התוכנית בארץ, ריכוז והעברת נתוני המועמדים לצד הסיני ותיאום עם המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ומחוז סיצ'ואן.

ד.       תוקף ההסכם יהיה לשלוש שנים (2019-2021).

2. הארכת ההתקשרות עם המועצה הסינית למלגות (CSC)

מאחר ונספח ההארכה הגיע לסיומו וטרם גובש הסכם רחב במסגרת שלב ב’ של ההתקשרות, ועל מנת להמשיך לקיים את השותפות עם ה-CSC ולמנף את המימון הישראלי, מאשרת מל"ג את הארכת ההתקשרות עם  ה-CSC באופן שה- CSC יעניק מימון משלים (כרטיס טיסה) למלגות שמעניקה ות"ת לסטודנטים סינים המגיעים ללימודי קורסי קיץ בישראל (עד 200 מלגות בשנה). ההסכם יוארך לשלוש שנים נוספת (2019-2021) על בסיס התנאים הקיימים בתוכנית ות"ת ובאותה מתכונת כדלקמן:

א.       גובה ההשתתפות של ות”ת בקורסי קיץ יעמוד על 2,500-10,000 ₪ לסטודנט, בהתאם למתווה התוכנית שאושר בישיבת ות”ת ב- 12.08.2015 ובכפוף לזכותה של ות"ת לשינוי החלטתה בנושא.

ב.      לא יוענקו מלגות לתואר שני, בהתאם להחלטת ות”ת מיום 18.01.2017 שלפיה תשע”ח הינה השנה האחרונה של מימון ות”ת למלגות אלו.

3. הסכמים אלו אינם דורשים תוספת תקציב כלשהי.

4. עותק הסכמי ההתקשרות מצורף כנספח להחלטה זו וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

 

נספחים להחלטת מל"ג מס' 934/13 מיום 18.6.2019