23/12/19

וועדת ההיגוי למדע וטכנולוגיה קוונטים – עדכון הרכב

בישיבתה ביום 23.12.2019 דנה ות”ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי למדע וטכנולוגיה קוונטיים (QST) כמפורט להלן:

על רקע פרישותיהם של מספר חברים מוועדת ההיגוי החליטה ות”ת למנות את פרופ’ דורון כהן, מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון, ואת פרופ’ גלעד ליפשיץ, מהמחלקה למתמטיקה באוניברסיטת חיפה, כחברים חדשים בוועדת ההיגוי וזאת כדי להרחיב את הוועדה ולשפר את הייצוג המוסדי בה, לנוכח אתגרי התכנית למדע וטכנולוגיה קוונטיים שבפתח.

הרכב הוועדה לאחר מינויו של פרופ’ דורן כהן יהיה כמפורט להלן:

פרופ’ עדי אריה, המחלקה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב – יו”ר

פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר ות”ת ונציגת חברי ות”ת בוועדה – חברה

פרופ’ רוני קוזלוב, המחלקה לכימיה פיזיקלית, האוניברסיטה העברית – חבר

פרופ’ דורית אהרונוב, ביה”ס להנדסה ומדעי המחשב, האוניברסיטה העברית – חברה

פרופ’ אבי פאר, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר אילן – חבר

פרופ’ גלעד ליפשיץ, המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת חיפה – חבר

פרופ’ דורון כהן, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בן גוריון – חבר

פרופ’ רועי עוזרי, המחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן – חבר

 

עם מינויו/ה לות”ת של חבר/ה חדש/ה מתחום המדעים המדוייקים באוניברסיטאות, יכהן החבר/ה החדש/ה כנציג נוסף של ות”ת בוועדת ההיגוי.