14/08/19

ועדות היגוי ושיפוט למרכזי מחקר במדעי הנתונים

בישיבתה ביום 14.8.19 דנה ות"ת בבחינה מחודשת של תוכנית ות"ת לועדת היגוי וועדת שיפוט במדעי הנתונים- וזאת בהמשך להחלטת ות"ת על מינוי ועדת היגוי וועדת שיפוט בתחום מדעי הנתונים. מאחר שחלק מחברי ועדת ההיגוי והשיפוט מכהנים כראשי מרכזי מחקר במוסד אקדמי ומאחר שבנו של יו"ר  ועדת השיפוט  מכהן  כראש מרכז מחקר, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. להחזיר את המלצות ועדת ההיגוי בנוגע למסלול המואץ לביצוע בחינה מחודשת ע"י ועדת ההיגוי אשר בה לא ישתתפו שלושת החברים אשר מונו כמנהלי מרכזי מחקר וכן יו"ר הועדה אשר בנו רשום כמנהל מרכז מחקר. בישיבה זו ישמש כיו"ר הוועדה פרופ' ליאור רוקח.
  2. להחזיר לוועדת השיפוט בבקשה לבצע בחינה מחודשת של עמידת ההצעות שהוגשו בתנאי הסף וזאת ע"י ועדת השיפוט אשר בה לא ישתתף החבר שבנו רשום כראש מרכז מחקר של מוסד אקדמי.
  3. לבצע בחינה מחודשת של המלצות ועדת ההיגוי לות"ת בנוגע לתכנית התחרותית לתמיכה תוספתית על בסיס תחרותי במרכזי הגג אשר יעמדו בתנאי הסף של המסלול המואץ, כאשר הבחינה המחודשת תיעשה ע"י יו"ר ועדת השיפוט הבינלאומית, פרופ' זינגר מאוניברסיטת פרינסטון. ועדת השיפוט הבינלאומית הזאת תמונה ע"י ות"ת לביצוע השיפוט בתכנית התחרותית.

לאחר שתבוצע הבחינה המחודשת, יסיימו ועדת ההיגוי וועדת השיפוט את עבודתן, וות"ת תמנה בתום

שנת הפעילות הראשונה (מיום שליחת אישורי הזכייה למוסדות) ועדת מעקב ייעודית לתוכנית.