11/01/11

תהליך הטיפול בתוכניות לימודים חדשות/מוסדות חדשים

בישיבתה ביום 11.1.11 דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא תהליך הטיפול בפתיחת תכניות חדשות. בישיבה זו הוצג  בפני חברי המל"ג מסמך המתאר תכנית ליישום הנוהל החדש. לאחר דיון בעיקרי התכנית ,החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעבור מעבודה באמצעות ועדות מקצועיות Ad-Hoc לכל בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה, לועדות "תחומיות קבועות" (לזמן מוגבל)- Standing Committees.

המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא תהליך הטיפול בפתיחת תכניות חדשות. לאחר דיון בעיקרי התכנית והחליטה  כלהלן:

  1. לאשר באופן עקרוני את עיקרי הצעת התכנית ליישום הנוהל החדש לטיפול בתכניות חדשות.
  2. נוסח מפורט וסופי של הנוהל החדש לטיפול בתכניות חדשות, יובא לאישור המל"ג באחת מישיבותיה הקרובות.