25/09/19

ועדת ביקורת

בישיבתה ביום 25.9.19 דנה ות"ת באיוש ועדת ביקורת וזאת לאור סיום כהונתם של ד"ר סאמר חאג' יחיא במל"ג,  ופרופ' אישי טלמון בות"ת, מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב ועדת הביקורת ולמנות את  פרופ' מונא מארון במקום  פרופ' אישי טלמון ואת מר משה ויגדור במקום ד"ר סאמר חאג יחיא.

להלן  הרכב ועדת הביקורת:

מר ישראל תיק –    (חבר המל"ג)              יו"ר הועדה

ד"ר רבקה ודמני –  (חברת מל"ג וות"ת)    חברה

מר שמעון יצחקי –  (חבר ות"ת)               חבר

פרופ' מונא מארון – (חברת ות"ת)            חברה

מר משה ויגדור –     (חבר מל"ג)                חבר