25/03/20

ועדת היגוי למעורבות אקדמית בקהילה

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 25.3.20 החליטה ות"ת לעדכן את הרכב ועדת ההיגוי למעורבות אקדמיה בקהילה כלהלן:

  1. למנות את פרופ' אילת שביט (המכהנת היום כחברה בוועדה זו) כיו"ר ועדת ההיגוי
  2. למנות את ד"ר מוטי גיגי מהמכללה האקדמית ספיר, כחבר בוועדה
  3. למנות את פרופ' מונא מארון, חברת ות"ת, כחברה בוועדה, זאת בהתאם להחלטת המל"ג מיום 12.2.2019 שעניינה "נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת".

להלן הרכב חברי ועדת ההיגוי למעורבות אקדמיה בקהילה:

  • פרופ' אילת שביט – יו"ר, המכללה האקדמית תל חי
  • פרופ' דפנה גולן עגנון – חברת ועדה, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' מונא מארון – חברת ועדה, חברת ות"ת
  • ד"ר מוטי גיגי – חבר ועדה, המכללה האקדמית ספיר
  • גב' מיכל מגד – חברת ועדה, התאחדות הסטודנטים

תוצאות הצבעה

5 בעד – פה אחד