10/07/19

ועדת השיפוט ל"קול קורא" לאוניברסיטאות להגשת בקשות לעדכון ופיתוח קורסים ולארגון כנסים אקדמיים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים

1. בישיבתה ביום 10.7.2019 דנה ות"ת בהרכב חדש לועדת השיפוט לעדכון ופיתוח קורסים ולארגון כנסים אקדמיים בתחומי המדע והטכנולוגיה של הקוונטים וזאת בהמשך להחלטתה מיום 26.12.2018 בה הסמיכה ות"ת את ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים לבחון את ההצעות שיגיעו במסגרת הקול הקורא לעדכון ופיתוח קורסים ולארגון כנסים אקדמיים בתחום ולהחליט לגבי בחירת הזוכים. לאור החשש לניגוד עניינים של חלק מחברי הוועדה, מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב ועדת השיפוט.

2. להלן הרכב הוועדה עליו החליטה ות"ת:

פרופ' עדי שטרן, המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה, מכון ויצמן למדע – יו"ר הוועדה
מר שמעון יצחקי -חבר ות"ת
פרופ' גיא ברטל, הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון
פרופ' רון ליפשיץ, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' רוני קוזלוב, המחלקה לכימיה פיזיקלית, האוניברסיטה העברית
פרופ' מיכאל רוזנבלו, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' משה שכטר, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בן-גוריון

3. ועדת השיפוט תבחן את הבקשות ותפעל בהתאם לתקנון אשר יעמוד בהנחיות הקבועות בהחלטת מל"ג/ות"ת בנוגע למינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת. כמו כן, תקנון ועדת ההיגוי יתוקן כך שהוא לא יכלול את נושא השיפוט במסגרת הקול הקורא לעדכון ופיתוח קורסים ולארגון כנסים אקדמיים בתחומי המדע וטכנולוגיית קוונטים.