10/01/17

ועדת שיפוט לבחירת הצעות לפעילות ייחודית לשיפור איכות ההוראה והלמידה

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב ועדת השיפוט לבחירת הצעות לפעילות ייחודית לשיפור איכות ההוראה והלמידה.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' שפרה שגיא, אוניברסיטת בן-גוריון, יו"ר
  • פרופ' עזרי טרזי, הטכניון
  • ד"ר אינה בלאו, האוניברסיטה הפתוחה
  • מר עידן אלמוג, מנהל היחידה לחדשנות בהוראה, המרכז הבינתחומי הרצליה
  • גב' עדי משניות, התאחדות הסטודנטים

גב' תמר מעגן-אפרתי מהאגף להערכת איכות, תרכז את עבודת הוועדה.