21/12/16

ועדת שיפוט לבחירת הצעות לפעילות ייחודית לשיפור איכות ההוראה והלמידה

ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת השיפוט כדלהלן:

פרופ' שפרה שגיא, אוניברסיטת בן-גוריון, יו"ר

פרופ' עזרי טרזי, הטכניון

ד"ר אינה בלאו, האוניברסיטה הפתוחה

מר עידן אלמוג, מנהל היחידה לחדשנות בהוראה, המרכז הבינתחומי הרצליה

גב' עדי משניות, התאחדות הסטודנטים

גב' תמר מעגן-אפרתי מהאגף להערכת איכות, תרכז את עבודת הוועדה

 

נוסח ההחלטה יועבר לאישור המל"ג.