25/09/19

ועדת שיפוט לפוסט דוקטורנטים במדע וטכנולוגיית קוונטים – מסמך מס' 4590 תשע"ט/150

בישיבתה ביום 25.9.19 דנה ות"ת בעדכון ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים בתחומי מדע וטכנולוגיה קוונטיים.

  1. עדכון חברי הוועדה : עם סיום כהונתו של פרופ' ישעיהו טלמון בות"ת, מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים בתחומי מדע וטכנולוגיה קוונטיים ולמנות את פרופ' יפה זילברשץ יו"ר ות"ת באופן זמני עד למינוי חבר חדש לות"ת מתחום המדעים המדוייקים.
  2. תקופת כהונת הועדה: מאחר שכהונתם של יתר חברי הועדה אמורה להסתיים בסוף שנת תשע"ט, מחליטה ות"ת להאריך את תקופת כהונתם בשלוש שנים נוספות, דהיינו תש"פ-תשפ"ב.
  3. להלן הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים בתחומי מדע וטכנולוגיה קוונטיים :

פרופ' מוטי הייבלום, פיזיקה והנדסת חשמל, מכון וייצמן למדע-        יו"ר

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הות"ת –                                                      חברה

פרופ' גיל מרקוביץ, כימיה פיזיקלית, אוניברסיטת ת"א –                     חבר

פרופ' מיכאל בן-אור, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית –                חבר

פרופ' אפרת שמשוני, פיזיקה של חומר קוונטי, אוניברסיטת בר-אילן-  חברה

פרופ' דודי גרשוני,  פיזיקה של חומרים, הטכניון –                                   חבר