27/01/16

חברת סנה רוזטה אי.פי. בע"מ – הצעה לנספח להסכם רכישת השירותים

ות"ת מחליטה לאשר את התיקונים להסכם רכישת השירותים מחברת סנה רוזה אי.פי. בע"מ כדלקמן:

 • החברה מתחייבת לתקן בטווח המידי את כל הפרות ההסכם  (הון עצמי שירד מתחת למינימום והתפטרות אנשי הצוות). ההון העצמי החסר יושלם מיידית ואנשי הצוות שהתפטרו – ישובו לתפקידם לאלתר.
 • החברה תציג תכנית עסקית מעודכנת והתחייבות של משקיעים חיצוניים נוספים להזרמת מיליון דולר לכל הפחות במהלך 2016.
 • כל משקיע שאינו בעל מניות קיים בחברה יהיה טעון אישור ועדת ההיגוי. ועדת ההיגוי תהא רשאית להיפגש עם המשקיעים הפוטנציאלים ותאשר אותם על בסיס של שיקולים סבירים ובכללם הבטחת קיום מטרות ההסכם.
 • עד סוף שנת 2016 תציג החברה אישור רו"ח כי כספי ההשקעה בסך מיליון דולר לכל הפחות הועברו לחברה ובכפוף לכך,  ימחק סעיף 6א' המבטיח את שליטת חברת רוזטה (חברת האם) בחברת סנה – כפי שביקשה החברה.
 • הוגדרו שלוש אבני דרך נוספות לחברה, נוסף על אבני הדרך המופיעות בהסכם רכישת השירותים כדלקמן:
  • חתימה על הסכם מסחור עם עוד שני מוסדות להשכלה גבוהה לפחות במהלך 2016 (ובסה"כ שמונה מוסדות להשכלה גבוהה הקשורים עם חב' סנה).
  • חתימה על הסכמי מסחור מחייבים עם צדדים שלישיים במהלך שנת 2016, המבטיחים הכנסה לחברה של 100,000 דולר לכל הפחות עד אמצע 2017.
  • חתימה על הסכם מסחור עם מוסד שאינו להשכלה גבוהה ("מוסד אחר").
 • אי-עמידה בתנאים הנ"ל יאפשר למל"ג לבטל את הסכם המיסחור עם חב' סנה ולממש את ערבויות המייסדים ואת הערבות הבנקאית.