09/11/10

טענות בדבר חופש אקדמי, פלורליזם, הטיה החלטת מועצה מיום 9.11.2010

יו"ר המועצה ושר החינוך פתח והציג את עיקרי הדיון שנערך בנושא בישיבת המועצה שהתקיימה,  ביום 12.10.2010. שר החינוך הקריא הצעה למסמך עקרונות הנוגעים לחופש האקדמי. התקיים דיון  בנושא ובנוסח המסמך, וחברי המל"ג השמיעו את דעותיהם.  לאחר הדיון, החליטה המל"ג כלהלן:

 1. לאשר את הצעתו של יו"ר המל"ג לפיה יש לקבוע עקרונות בנושא החופש האקדמי.
 2. נוסח מסמך העקרונות יועבר לחברי המועצה באמצעות דואר אלקטרוני. על חברי המל"ג להפנות את הערותיהם לנוסח המסמך עד ליום 16.11.2010.
 3. להקים צוות משנה מבין חברי המל"ג, שיעבוד על נוסח ההצעה, אשר יובא לאישור המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה הבאה ביום 30.11.10. להלן הרכב הצוות:
  פרופ' נחום פינגר- סגן יו"ר המל"ג
  פרופ' מנואל טרכטנברג- יו"ר ות"ת
  פרופ' דפנה ברק ארז- חברת מל"ג
  ד"ר אופיר העברי- חבר מל"ג
  גב' ענת חיים תרכז את עבודת הצוות.
 4. במסגרת העבודה על נוסח המסמך, על הצוות לגבש הצעה בדבר האופן שבו יתקיים הדיאלוג עם המוסדות להשכלה גבוהה.
 5. לאחר אישור המועצה לנוסח הסופי, העקרונות יפורסמו בהודעה רשמית של המל"ג באמצעי התקשורת.