21/12/10

טענות בדבר חופש אקדמי פלורליזם הטייה – החלטת מועצה מיום 21.12.10

לאחר שהקדישה ארבע ישיבות לדיון בנושא דלעיל, קיבלה  המועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה כדלהלן:

גילוי דעת מטעם המועצה להשכלה גבוהה

א.      בתוקף מעמדה כמוסד הממלכתי לענייני השכלה הגבוהה בישראל, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, ומתוך הכרה בחשיבות העליונה של החופש האקדמי והמצוינות האקדמית ומתוך שלילה מוחלטת של ניסיונות לפוליטיזציה בחיים האקדמיים, המועצה להשכלה גבוהה מצהירה כי:

  1. החופש האקדמי הינו ערך יסוד בהשכלה ובמחקר והוא ערך שעליו יש להגן על מנת להבטיח את המצוינות בהשכלה הגבוהה בישראל. הוא חשוב למחקר ולהוראה וחיוני להיותה של ישראל חברה חופשית.
  2. יש לדחות כל ניסיון לפוליטיזציה של האקדמיה.
  3. יש למנוע מצב בו סטודנטים או מרצים יסבלו מדחייה, השתקה, הדרה או אפליה בשל מאפייניהם או השקפותיהם האישיות, ובכלל זה עמדותיהם הפוליטיות.
  4. מינויים של מרצים וקידומם צריכים להתבסס על מצוינות (במחקר ובהוראה), ולא על שיקולים זרים כלשהם, ובכלל זה עמדותיהם הפוליטיות. כמו כן, המינויים והקידומים צריכים להיעשות על פי כללים אקדמיים ברורים ובתהליך מסודר שניתן לבחנו.
  5. החופש האקדמי הוא החופש לחקור ולחשוב ללא מגבלה, וביחס לתלמידים המחויבות של המוסד היא לחתור לחשיפתם למבט מקיף, ככל שניתן, על מגוון המידע והטיעונים הרלוונטיים בתחומי הידע שהם רוכשים במהלך לימודיהם.

ב.       השמירה על האמור בגילוי הדעת היא באחריות המוסדות האקדמיים. היא נובעת מהמחויבות      לחופש אקדמי, והיא חיונית לשמירה על אמון הציבור במערכת ההשכלה הגבוהה.

ג.       במקרים בהם תוגשנה תלונות בנושאים אלה, על המוסדות לפעול לבדיקתן ולטיפול בהן, לפי הנדרש, בדרכים מתאימות. בתוקף תפקידה, על המועצה להשכלה גבוהה לוודא שאכן המוסדות מקיימים אחריותם זו.

ד.       המועצה להשכלה גבוהה תקיים דיאלוג עם המוסדות להשכלה גבוהה בכל הנוגע ליישום של האמור בגילוי הדעת, ותסייע להם בכך.