14/08/18

חידוש ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת אוניברסיטת בן גוריון להאריך את ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של אוניברסיטת בן גוריון בהחלטת מל"ג מיום 6.3.2018 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, מחליטה מל"ג כדלקמן:

  1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת אוניברסיטת בן גוריון עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והמשפטיים. מאושרת החריגה לעניין מספר חברי הסנאט.
  2. להאריך לאוניברסיטת בן גוריון את תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל"ג בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, דהיינו עד מרץ 2023.
  3. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), אוניברסיטת בן גוריון תידרש לעמוד בהן.
  4. החלטת המל"ג כפופה לקיום דיון וקבלת החלטה בות"ת*.

*  בישיבתה ביום 15.8.2018, החליטה ות"ת לאשר את חידוש ההסמכה הכללית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני.