14/08/18

חידוש ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") של אוניברסיטת חיפה לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018)  בבקשת אוניברסיטת חיפה להאריך את ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של אוניברסיטת חיפה בהחלטת מל"ג מיום 6.3.2018 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, מחליטה מל"ג כדלקמן:

  1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת אוניברסיטת חיפה עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והמשפטיים, למעט תיקונים בתקנון התאגידי כמפורט בחוות הדעת המשפטית.
  2. בכפוף לקבלת התחייבות נשיא האוניברסיטה ויו"ר הוועד המנהל לעריכת התיקונים בהתאם ללוח הזמנים עליו התחייב המוסד – להאריך לאוניברסיטת חיפה את תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל"ג בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, דהיינו עד מרץ 2023.
  3. הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות המוסד.
  4. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), אוניברסיטת חיפה תידרש לעמוד בהן.
  5. החלטת מל"ג כפופה לקיום דיון וקבלת החלטה בות"ת.

 

*  בישיבתה ביום 15.8.2018, החליטה ות"ת לאשר את חידוש ההסמכה הכללית של אוניברסיטת חיפה לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני.