14/08/18

חידוש ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") של הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) בעניין בהמלצת וועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה באשר לבקשת הטכניון להאריך את ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתו של הטכניון בהחלטת מל"ג מיום 6.3.2018 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, מחליטה מל"ג כדלקמן:

1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת הטכניון עומד בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והמשפטיים, בכפוף לביצוע התיקונים הנדרשים בתקנון כלהלן:

1.1        מחיקת סעיף 1.2.1 לתקנון בעניין מינוי שרים או מנהלי משרדים ממשלתיים לקורטריון.

1.2        תיקון סעיף 31.3.1 לתקנון באופן שיידרש רוב של חברי הוועד המנהל המכהנים לצורך הפסקת כהונת נשיא.

1.3         הוספת סעיף לתקנון או לחילופין המצאת מכתב התחייבות מטעם הנשיא ויו"ר ועד מנהל לפיו כל הצעה לשינוי התקנון תובא קודם למל"ג לשם קבלת הערותיה, והערות המל"ג תובאנה בפני הרשויות המוסמכות של הטכניון לפני הדיון בהצעת השינוי. מאושרת החריגה בסעיף 27 לתקנון לעניין מספר חברי הסנאט.

2. בכפוף ולאחר קבלת התחייבות נשיא הטכניון ויו"ר הוועד המנהל לעריכת התיקונים האמורים – להאריך לטכניון את תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל"ג בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, דהיינו עד מרץ 2023.

3. הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות המוסד.

4. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), הטכניון יידרש לעמוד בהן.

5. החלטת מל"ג כפופה לקיום דיון וקבלת החלטה בות"ת.

 

*  בישיבתה ביום 15.8.2018, החליטה ות"ת לאשר את חידוש ההסמכה הכללית של הטכניון – מכון  טכנולוגי לישראל  לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני.