31/10/18

חידוש ועדכון מינוי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו ליישום תוכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים לשנה"ל תש"פ

בישיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת ב- חידוש ועדכון מינוי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו ליישום תוכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים לשנה"ל תש"פ. במסגרת תכנית ות"ת לקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו במסגרת עקרונות המדיניות של ות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים שאושרו בישיבת ות"ת ב-22.06.2016 ובישיבת מל"ג ב-19.07.2016, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 21.2.2018 להארכת תכנית המלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו לשנה"ל תש"פ (להלן "התכנית"), ולצורך יישום התכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים לתשע"ט (להלן "ועדת ההיגוי"), ולאור פקיעת מינויה של ועדת ההיגוי, מחליטה ות"ת להאריך את מינוי ועדת ההיגוי לתהליך שיפוט מועמדי התכנית לתש"פ בשנתיים, דהיינו החל מיום 1.12.2018 ועד ליום 31.11.2020.

בהתאם להחלטת ות"ת מיום 13.11.16, תוסמך ועדת ההיגוי למשימות הבאות:

א. לאשר את חלוקת המכסות של מלגות בין תתי הועדות אשר ייקבעו באופן יחסי בהתאם למספר הבקשות מכל תחום.

ב. לאשרר את הזוכים בתכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים שהומלצו ע"י תתי ועדות השיפוט על בסיס מצוינות אקדמית ולהכריע במקרה שתתי הוועדות לא יגיעו להכרעה לעניין זוכי התכנית.

ג. לדון בסוגיות ספציפיות למלגאי התכנית (דוחות מעבר שנה, בקשות להפסקת מחקר, בקשות לעבור קבוצות מחקר וכדומה).

ד. להמליץ למל"ג/ות"ת על סוגיות הקשורות ליישום התכנית לרבות תהליכי שיפוט ותנאי הקול קורא.

ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת ההיגוי כדלקמן:

פרופ' אסתר פריאל, המחלקה למיקרוביולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון – ראש ועדת מדעי החיים

פרופ' סבסטיאן קוסוץ', המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן גוריון – ראש ועדת כימיה

פרופ' עדו קנטר, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – ראש ועדת מדעים מדויקים

פרופ' יוסף זעירא, החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית – ראש ועדת מדעי הרוח והחברה