27/11/19

חידוש ועדכון מינוי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו, לצורך יישום תכנית לבתר דוקטורנטים מצטיינים לתשפ”א מסמך מס’ 4621

בישיבתה ביום 27.11.19 דנה ות”ת בחידוש ועדכון מינוי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו, לצורך יישום תכנית לבתר דוקטורנטים מצטיינים לתשפ”א. במסגרת עקרונות המדיניות של ות”ת בנושא סטודנטים בינלאומיים שאושרו בישיבת ות”ת ב-22.06.2016 ובישיבת מל”ג ב-19.07.2016, ובהמשך להחלטת ות”ת מיום.10.7.2019 להארכת תכנית המלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו לשנה”ל תשפ”א (להלן “התכנית“), ולקראת פקיעת מינויים של חברי ועדת ההיגוי של התכנית ופרישתו של אחד החברים, מחליטה ות”ת להאריך את מינוי ועדת ההיגוי לתהליך שיפוט מועמדי התכנית לתשפ”א בשנה, דהיינו החל מיום 1.12.2019 ועד ליום 30.11.2020. כמו כן, ות”ת מחליטה למנות במקום החבר שפרש את פרופ’ ישראל פינקלשטיין, החוג לכלכלת סביבה וניהול, האוניברסיטה העברית, ובהתאם להחלטת ות”ת מיום 28.12.18 בנושא ועדות היגוי/שיפוט של מל”ג/ות”ת, את פרופ’ אהרון פרידמן, חבר מל”ג.

בהתאם להחלטת ות”ת מיום 13.11.16, ועדת ההיגוי תוסמך למשימות הבאות:

  • לאשר את חלוקת המכסות של מלגות בין תתי הועדות בהתאם אשר ייקבעו באופן יחסי בהתאם למספר הבקשות מכל תחום.
  • לאשרר את הזוכים בתכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים שהומלצו ע”י תתי ועדות השיפוט על בסיס ממצוינות אקדמית ולהכריע במקרה שתתי הוועדות לא יגיעו להכרעה לעניין זוכי התכנית.
  • לדון בסוגיות ספציפיות למלגאי התכנית (דוחות מעבר שנה, בקשות להפסקת מחקר, בקשות לעבור קבוצות מחקר וכדומה).
  • להמליץ למל”ג/ות”ת על סוגיות הקשורות ליישום התכנית לרבות תהליכי שיפוט ותנאי הקול קורא.

 

ות”ת מאשרת את הרכב ועדת ההיגוי כדלקמן:

  • פרופ’ אסתר פריאל, המחלקה למיקרוביולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון – ראש ועדת מדעי החיים
  • פרופ’ עדו קנטר, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – ראש ועדת מדעים מדויקים
  • פרופ’ סבסטיאן קוסוץ’, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן גוריון – ראש ועדת כימיה
  • פרופ’ ישראל פינקלשטיין, החוג לכלכלת סביבה וניהול, האוניברסיטה העברית – ראש ועדת מדעי הרוח והחברה.
  • פרופ’ אהרון פרידמן, המחלקה לבע”ח, האוניברסיטה העברית– חבר מל”ג