14/12/17

חידוש חוזה לארסמוס+ ודיווח על זכיות ארסמוס+ לשנת 2017

לאור הסקירה שקיבלה ות"ת באשר להצלחת תכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי, אשר פעלה בשנים האחרונות בתוך המל"ג, וכחלק מתמיכת מל"ג/ות"ת בפעילות בינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלקמן:

  1. לאשר את המשך ההתקשרות עם האיחוד האירופי, באמצעות הסוכנות המנהלת את תכנית ארסמוס+ בבריסל EACEA (להלן "הסוכנות"), לשם הפעלת תכנית ארסמוס+ וזאת באופן שהאיחוד ירכוש שירותים מהמל"ג להקצאת עובדים ייחודיים לכך.
  2. לצורך האמור, לאשר את חתימת הסכם ההתקשרות עם הסוכנות לשנים 2018-2020 וכן את חתימת "נוהל העבודה" המבהיר ומחדד עניינים שונים בהסכם. טיוטת ההסכם וכן טיוטת נוהל העבודה מצורפים להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה[1]. החתימה על ההסכם תיעשה בהתאם להחלטת ות"ת בדבר הסדר הרשאות חתימה לתקציב מנהל מל"ג/ות"ת ותקציב מערכת ההשכלה הגבוהה.

[1] החתימה כפופה לאישור משרד החוץ את ההסכם