17/12/14

חידוש פעילות פורום מקצועות הבריאות – מסמך מס' 3656

לאור האמור במסמך 3656 שהוגש לות"ת ועל מנת לייעל את פעילות הפורום ולשפר את תפקודו מחליטה ות"ת  לחדש את פעילות פורום מקצועות הבריאות  בהרכב מצומצם וכדלקמן:

הרכב הוועדה:

יו"ר הפורום:  פרופ' יוסי מקורי, (לשעבר דיקן בי"ס לרפואה באוניברסיטת תל אביב ומנהל מחלקה   פנימית ומנהל המעבדה לאלרגיה ואימונולוגיה-קלינית בבי"ח מאיר בכפר סבא).

החברים:     מטעם ות"ת/מל"ג: מנכ"ל ות"ת/מל"ג, סמנכ"ל תכנון ומדיניות ות"ת. לשיקול דעת המל"ג האם להוסיף חבר מל"ג לוועדה.

מטעם משרד הבריאות: מנכ"ל משרד הבריאות, סמנכ"ל תכנון כלכלי משרד הבריאות.

משקיף: נציג אגף תקציבים באוצר.

בהתאם לנושאי הדיון יוזמנו הנציגים המקצועיים בות"ת/מל"ג, משרד הבריאות, ונציגי השטח הרלבנטיים, הן מהאקדמיה והן מבתי החולים/קופות החולים וכד'.

 

פעילות הפורום:

הפורום ייפגש לפחות פעם ברבעון, ידון בסוגיות העומדות על הפרק לפי סדר יום שייקבע על ידי יושב הראש ויגבש את המלצותיו.

הפורום יגיש המלצותיו לדיון והחלטה במליאת ות"ת/מל"ג והנהלת משרד הבריאות, ומנכ"לי הגופים ידווחו לפורום על ההתייחסות להמלצות ועל יישומן.

פעילות הפורום תרוכז על ידי הצוות המקצועי של אגף התכנון בות"ת.

יודגש כי מלבד התיאום השוטף הנדרש, הפורום יטפל בראש ובראשונה ביישום החלטות קודמות ובסוגיות רוחביות שעומדות על הפרק הדורשות שיתוף פעולה בין-משרדי. דוגמא לנושאים מרכזיים שעל הפרק:

  • היבטים כספיים של מערכת היחסים בין האקדמיה למוסדות הרפואיים – מערך התשלומים עבור ההתנסות המעשית שבמסגרת מקצועות הבריאות האקדמיים (ועדה לענין פיזיותרפיה כבר החלה פעילותה);
  • היבטים תכנוניים של ההתנסות המעשית- תכנון כ"א במקצועות הבריאות- מס' הסטודנטים ברפואה ובמקצועות הבריאות האקדמיים, סנכרון בין מס' הסטודנטים במקצועות הבריאות לבין מקומות ההתנסות, תכנון הכשרת סטודנטים במקצועות הבריאות ע"י מוסדות שאינם מתוקצבים ועוד;
  • היבטים אקדמיים של התנסות קלינית במסגרת התואר- בהתאם לתקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הכשרה מעשית), תש"ע-2009, ובהתייחס למדיניות המל"ג לממשק אקדמיה פרופסיה לרבות שאלת מיקום ההכשרה הקלינית במסגרת התואר, משך ההכשרה הקלינית, תמהיל ההכשרה הקלינית (למשל נושא החשיפה לרפואה האמבולטורית), הגדרת אחריות על מקומות התנסות ראויים וכד'.