13/06/18

חיזוק תשתיות פיזיות במוסדות האקדמיים

ביום 13.6.18 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב להקים בניין כיתות ומרכז סימלוציה ע"ש לארי פילד.

ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב להקים בניין כיתות ומרכז סימולציה על שם לארי פילד, בכפוף לתנאים דלהלן:

 • אישור לבנייה בשטח של 5,140 מ"ר.
 • אומדן העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת בכ-64.2 מיליוני ₪.
 • האישור מותנה במימון מלא של הבנייה ממקורות האוניברסיטה ומתרומות, בהתאם למפורט מטה:
  • השתתפות האוניברסיטה ממקורותיה העצמיים בסך של כ-31.3 מיליוני ₪.
  • תרומת מרקוס בסך של כ-11.5 מיליוני ₪.
  • תרומת קרן משפחת גולדמן בסך של כ-8.8 מיליוני ₪.
  • תרומת לארי פילד בסך של כ-6.1 מיליוני ₪.
  • פירות תרומת קרן גולדמן בסך של כ-5.5 מיליוני ₪.
  • תרומת סיריל כהן בסך של כ-0.4 מיליוני ₪.
  • הכנסות מהפרשי שער של תרומות שהתקבלו בסך של כ-0.6 מיליוני ₪.
 • אישור ות"ת מותנה בהתחייבות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-1.85 מיליוני ₪ בשנה מתקציבו השוטף.