23/05/17

חינוך והוראת המדעים – מעקב אחר יישום החלטות מל"ג באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אלן לסגולד על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' לסגולד לגבי התייחסות בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן להמלצות הוועדה, שרובן יושמו באופן מלא.
  3. על המוסד ובית הספר להמשיך ולפעול להורדת יחס סגל סטודנטים בבית הספר כך שיעמוד בהמלצות מל"ג.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.