23/05/17

חינוך והוראת המדעים – מעקב אחר יישום החלטות מל"ג באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אלן לסגולד על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' לסגולד על התייחסות המוסד והפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה להמלצות הוועדה, שחלקן הגדול יושמו באופן מלא.
  3. על הפקולטה להמשיך ביישום של התוכנית האסטרטגית, בחינת ההפרדה בין המחלקה לחינוך מיוחד והמחלקה ללקויות למידה, ופיתוח מנגנון להקניית מיומנויות כתיבה אקדמית בעברית ובאנגלית.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.