23/05/17

חינוך והוראת המדעים – מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אלן לסגולד על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' לסגולד לגבי התייחסות הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון להמלצות הוועדה, שרובן יושמו באופן מלא.
  3. על המוסד והפקולטה להמשיך וליישם את שיפוץ מעבדות המחקר.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.