23/05/17

חינוך והוראת המדעים – מעקב אחר יישום החלטות מל"ג באוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אלן לסגולד על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו של פרופ' לסגולד לגבי התייחסות החוג לחינוך באוניברסיטה הפתוחה להמלצות הוועדה.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.