23/05/17

חינוך והוראת המדעים – מעקב אחר יישום החלטות מל"ג באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אלן לסגולד על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' לסגולד לפיה בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב יישם את מרבית המלצות הוועדה הבינלאומית.
  3. על המוסד להמשיך ביישום ההמלצות הבאות:

א.         יישום התוכנית האסטרטגית שנוסחה וגובשה על ידי בית הספר.

ב.         ארגון מחדש של התוכניות להכשרת מורים, בהתבסס על המודל של התוכנית להכשרת מורים במתמטיקה.

ג.          איתור וגיוס סגל על בסיס סדרי העדיפויות שהוגדרו בתוכנית האסטרטגית ולא באמצעות קול קורא כללי.

  1. על המוסד ובית הספר לתת מענה להמלצות המופיעות בסעיף 3 א-ג, ולדווח למל"ג אודות יישומן עד לתאריך 01.05.2018.