23/05/17

חינוך והוראת המדעים – מעקב אחר יישום החלטות מל"ג באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אלן לסגולד על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' לסגולד על התייחסות המוסד ובית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית להמלצות הוועדה.
  3. על המוסד להמשיך ביישום ההמלצות הבאות:

א.         יישום התוכנית האסטרטגית שנוסחה וגובשה על ידי בית הספר.

ב.         המשך גיוס סגל בהתאם להמלצות הוועדה, בתחומי הוראת המדעים, חינוך מתמטי, אוריינות ושפה, בעלי ניסיון בהכשרה להוראה.

ג.          המשך שילובה של התוכנית להכשרת מורים בבית הספר לחינוך, והעמקת מעורבות הסגל הבכיר של בית הספר בתוכנית.

  1. על המוסד ובית הספר לתת מענה להמלצות המופיעות בסעיף 3 א-ג, ולדווח למל"ג אודות יישומן עד לתאריך 01.05.2018.