23/05/17

חינוך והוראת המדעים – מעקב אחר יישום החלטות מל"ג באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אלן לסגולד על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' לסגולד לגבי התייחסות המחלקה לחינוך והתוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון להמלצות הוועדה.
  3. על המוסד להמשיך ביישום ההמלצות הבאות:

א.         המשך המיזוג בין המחלקה לחינוך לבין התוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה לבית ספר חדש ומאוחד לחינוך.

ב.         גיבוש תוכנית אסטרטגית לבית הספר החדש, אשר תכלול תעדוף בהקצאת משאבים, זיהוי תחומי צמיחה והתפתחות, התייחסות לצרכים חינוכיים לאומיים, והקשר בין הנ"ל.

ג.          שילוב התוכנית להכשרת מורים בבית הספר החדש לחינוך, תחת אחריות משותפת של שתי המחלקות הקיימות.

ד.         תמיכת המוסד והקצאת משאבים להצעות שגובשו על ידי שתי המחלקות:

1. חידוש תוכניות לאוכלוסיות מיוחדות.

2. גיוס חבר סגל אשר יוביל את הרה-ארגון של היחידה להכשרת מורים, בעל מומחיות ומחקר בהוראה ולמידה בבתי ספר תיכוניים.

3. הקצאת שלושה תקנים לסגל מומחה בהוראה ולמידה של מקצועות לימוד ספציפיים ו/או בהכשרה להוראה בתחום ידע ספציפי הנלמד בבתי הספר.

4. על המוסד והמחלקות לתת מענה להמלצות המופיעות בסעיף 3 א-ד, ולדווח למל"ג אודות יישומן עד לתאריך 01.05.2018.