03/04/19

חלוקת התקציב החד פעמי להרחבת המכינה לתלמידי מזרח ירושלים והקריטריונים להקצאתו

בישיבתה ביום 3.4.19 דנה ות"ת בקריטריונים להקצאת התקציב החד פעמי להרחבת המכינה לתלמידי מזרח ירושלים בהתאם להחלטת המשלה מס' 3790 בנושא "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים" ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 04.07.18 אשר אחד מסעיפיה עסק בנושא הקצאת תקציב ח"פ בסך 2 מש"ח להרחבת המכינות הקדם אקדמיות לתלמידי מזרח ירושלים באוניברסיטה העברית ובמכללה האקדמית הדסה, מחליטה ות"ת כלהלן:
1. התקציב הח"פ בגובה 2,000 אש"ח, אשר משוריין לאוניברסיטה העברית ולמכללה האקדמית הדסה לצורך התרחבות המכינה, ישוריין עבורן באופן שווה, קרי 1,000 אש"ח לכל אחת.
2. ככל שמדובר בפרויקטים העומדים בקריטריונים של שדרוג תשתיות הוראה, המאפשרים השתתפות ות"ת בהיקף 75% מעלות השיפוץ, יתווסף תקצוב מהשריון התקציבי למזרח ירושלים בהיקף של 15% מסך עלות השיפוץ ולא יותר מ 1,000 אש"ח, כך שהשתתפות ות"ת תוכל לעמוד לכל היותר על 90% מעלות השיפוץ.
3. בכל יתר סוגי הפרויקטים, ככל שאין אפשרות לייצר מינוף בהיקף 75% מעלות הפרויקט באמצעות השתתפות ות"ת מסעיפים נוספים, יוכל הסכום המוקצה מהשריון התקציבי של מזרח ירושלים להיות גדול מ 15% מעלות ההתרחבות, כך שהשתתפות ות"ת הח"פ תעמוד לכל היותר על 90% מעלות הפרויקט.
4. ככל שבהתאם לקריטריונים האמורים, הסכום שיאושר לאחד המוסדות ו/או יבוצע בפועל ע"י אותו המוסד, יהיה נמוך מסכום ההקצאה הראשוני בסך 1,000 אש"ח ואילו הסכום שיידרש למוסד האחר יהיה גבוה מ 1,000 אש"ח, ניתן יהיה לבצע את העברת ההפרשים בין המוסדות.