10/07/19

חלוקת התקציב למערכות תרגול אוטומטיות עבור זוכי קול קורא IV ללמידה דיגיטלית

בישיבתה ביום 10.7.19 דנה ות"ת באופן חלוקת התקציב למערכות תרגול אוטומטיות עבור זוכי קול קורא מס' 4 ללמידה דיגיליטת.

במסגרת הקול קורא הרביעי ללמידה דיגיטלית "הייטק ומדעי הנתונים – נוסח חדש" (רשימת הזוכים בקישור זה), צוין בנספח ד' סעיף 6 כי תינתן האפשרות לבקש תוספת תקציבית ייעודית לפיתוח של מערכות תרגול/מערכות בינה מלאכותית/כלי עזר טכנולוגיים לבדיקות אוטומטיות וכד' בקורסים מקוונים עבור קורסים שזכו בקול הקורא, וזאת בכפוף לתכנית של המוסדות האקדמיים אשר בה יינתן פירוט עבור הצורך והעלויות הכרוכות בפיתוח מערכות כנ"ל.

לאחר בחינת הנושא, נמצא כי קיימים מוצרי מדף שונים הבנויים בצורת "קוד פתוח", אשר יכולים לאפשר למספר קורסים להשתמש במוצר המרכזי, ועל גביו לבצע פיתוחים אשר ייתנו מענה למגוון קורסים אשר ככלל נמצאים באותה קטגוריה.

לאור כך מוצע לאפשר לכל הקורסים שזכו בקול קורא 4 ללמידה דיגיטלית "הייטק ומדעי הנתונים – נוסח חדש" לפעול באחד משלושת מסלולי התמיכה למערכת תרגול כמפורט מטה.

מסלולי התמיכה
מסלול א': התאמת פלטפורמה קיימת למערכת תרגול אוטומטית.
מסלול ב': פיתוח פלטפורמה למערכות תרגול אוטומטית.
מסלול ג': רכישת רישוי תוכנה לשימוש סטודנטים של המוסד של אפליקציה/שירות מקוון לתקופה של לפחות 3 שנים.
בנתח התקציבי שיוקצה לכל קורס ניתן יהיה גם לקבל תמיכה עבור הקמת מאגר תרגילים שיהוו נדבך בכל אחד מן המסלולים לעיל.

נספח תקציבי
סך התקציב שעומד לטובת הפרויקט מסתכם בחמישה מיליון ₪. מוצע לחלק את התקציב המיועד לתמיכה במערכות תרגול אוטומטיות פר נ"ז. כלומר התקציב לכל קורס שאושר במסגרת קול קורא 4 יהיה לפי המשוואה הבאה : 40,000 ש"ח xמס' הנ"ז. הסיבה לחלוקת התקציב באופן שווה בין כלל נ"ז היא על מנת לשמור על אופן תקצוב אחיד כפי שהיה לכל אורך הקול קורא ומאחר שלפי נתונים שקיבלנו אין אחידות לגבי מערכת תרגול מסוימת שעדיפה על פני אחרת.
בנוסף, בכדי לעודד שיתופי פעולה להקמת מערכות תרגול אשר יתנו מענה כמה שיותר רחב ולמגוון כמה שיותר גדול של קורסים, תתאפשר תמיכה נוספת של 10,000 ₪ פר נ"ז לקורסים שישתפו פעולה בהתאמת/פיתוח פלטפורמה למערכות תרגול או ברכישת רישוי תוכנה כמפורט במסלולים א'-ג' לעיל.

תנאים להגשת הבקשה

  • רק מוסדות אשר זכו בקול הקורא הרביעי ללמידה דיגיטלית "הייטק ומדעי הנתונים-נוסח חדש", יוכלו להגיש בקשה לתמיכה במערכת תרגול אוטומטית עבור הקורסים אשר עבורם אושרה התמיכה.
  • על המציעים להגיש תכנית מפורטת למערכת התרגול המבוקשת, כולל הערכת העלויות עבור הרכיבים השונים, אופן השימוש במערכת עבור סטודנטים רשומים במוסד ולומדים שאינם סטודנטים רשומים, ורמת המענה של המערכת (מבחינת היקף ומגוון הקורסים בהם ניתן לעשות שימוש במערכת גם מעבר לקורסים הדיגיטליים של קורא 4).

התחייבויות המוסד

  • עבור מסלולים א' ו-ב' הפלטפורמה עליה יופעלו מערכות התרגול תאפשר פיתוח ותחזוקה על ידי קהילת תמיכה מקצועית רחבה. כמו"כ מתחייב המוסד ליצור ממשק מלא עם מערכת open edX לרבות דיווח ביצועים למערכת.
  • עבור לומדים שאינם סטודנטים רשומים במוסד שבבעלותו הפלטפורמה/רישוי, המוסד יאפשר גישה לכלל לומדי קמפוס בהתאם להנחיות בקול הקורא (נוסח חדש) תחת הסעיף "אופן השימוש בקורסים הזוכים", סעיף 2 קטן.
    *** תאריך אחרון להגשת הבקשה: 15/8/2019 ***