07/03/17

חריגה מהחלטות המל"ג בדבר פריסת הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע בקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה  בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 14.2.2017 בנוגע לחריגה של הקריה האקדמית אונו מהחלטות המל"ג בנושא של פריסת הלימודים לתואר ראשון. הוועדה דנה בנושא בישיבתה ביום 26.1.2017 ושמעה את המוסד אשר ביקש להופיע בפניה. לאחר קבלת מסמכים נוספים מהמוסד, הוועדה קיימה דיון נוסף בנושא ביום 14.2.2017 כדי להשלים את הדיון ולגבש המלצתה למל"ג, זאת תוך בחינת המידע הנוסף ששלח המוסד לבקשת ועדת המשנה.

לאחר בחינת מכלול החומרים שהוגשו, החליטה המל"ג כדלקמן:

  1. לראות בחומרה את פריסת הלימודים בתוכניות הלימודים לתואר ראשון במשפטים של הקריה האקדמית אונו המתפרסות על פני יומיים בשבוע בלבד, בניגוד להחלטת מל"ג בנוגע לפריסת הלימודים לתואר ראשון על פני שלושה ימים בשבוע לפחות.
  2. על הקריה האקדמית אונו לקיים את כלל תוכניות הלימודים לתואר ראשון בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה, לרבות הדרישה לפריסת הלימודים על פני לא פחות משלושה ימים בשבוע. בהתאם לכך, על המוסד לתקן את פריסת הלימודים בתוכניות הלימודים שלו ולהפסיק לאלתר פרסומים בדבר תוכניות לימודים שאינן עומדות בהחלטות המל"ג כאמור.
  3. המוסד יעדכן את כלל הסטודנטים והמועמדים ללימודים בדבר פריסת הלימודים על פני שלושה ימים בשבוע, זאת כבר מהסמסטר הקרוב, וידווח על כך למל"ג.
  4. כלל מחזורי הלימוד כולל מחזורי הלימוד החדשים לתואר ראשון במשפטים יוכלו להיפתח רק בתנאי ובכפוף לכך שהמוסד יפעל כאמור לעיל, וכן יעביר לוועדת פיקוח ואכיפה את מערכת השעות של כל אחת מתוכניות הלימודים במשפטים (במגוון המסלולים והקמפוסים שהוא מקיים), כדי שזו תוכל להשתכנע כי פריסת התוכניות נעשית בהתאם להחלטות המל"ג.
  5.    נוכח ריבוי ההפרות של המוסד שנדונו בישיבה לא תידונה בקשות לתוכניות חדשות של המוסד במל"ג ובוועדות המל"ג, עד סוף שנת הלימודים תשע"ז.
  6. המל"ג רושמת בפניה את הסברי המוסד לגבי תוכנית הלימודים בחינוך וחברה לתואר ראשון שעברה אליו ממכון לנדר. תוכנית זו פועלת במתכונת של יומיים בשבוע בקמפוס ועוד יום לימודים מקוון מכח אישור שנתנה המל"ג בזמנו למכון לנדר.