04/04/17

חריגה מהחלטות המל"ג בדבר פריסת הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע הקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בנוגע לחריגה מהחלטות המל"ג בדבר פריסת הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע בקריה האקדמית אונו.  המועצה אימצה את המלצת ועדת המשנה והחליטה לעדכן את החלטתה מיום 7.3.2017 כלהלן:

  1. לראות בחומרה את פריסת הלימודים בתוכניות הלימודים לתואר ראשון במשפטים של הקריה האקדמית אונו המתפרסות על פני יומיים בשבוע בלבד, בניגוד להחלטת  מל"ג בנוגע לפריסת הלימודים לתואר ראשון על פני שלושה ימים בשבוע לפחות.
  2. על הקריה האקדמית אונו לקיים את כלל תוכניות הלימודים לתואר ראשון בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה, לרבות הדרישה לפריסת הלימודים על פני לא פחות משלושה ימים בשבוע. בהתאם לכך, על המוסד לתקן את פריסת הלימודים בתוכניות הלימודים שלו ולהפסיק לאלתר פרסומים בדבר תוכניות לימודים שאינן עומדות בהחלטות המל"ג כאמור.
  3. המוסד יעדכן את כלל הסטודנטים והמועמדים ללימודים בדבר פריסת הלימודים על פני שלושה ימים בשבוע, זאת כבר מהסמסטר הקרוב, וידווח על כך למל"ג.
  4. כלל מחזורי הלימוד כולל מחזורי הלימוד החדשים לתואר ראשון במשפטים יוכלו להיפתח רק בתנאי ובכפוף לכך שהמוסד יפעל כאמור לעיל, וכן יעביר לוועדת פיקוח ואכיפה את מערכת השעות של כל אחת מתוכניות הלימודים במשפטים (במגוון המסלולים והקמפוסים שהוא מקיים), כדי שזו תוכל להשתכנע כי פריסת התוכניות נעשית בהתאם להחלטות המל"ג.
  5. נוכח ריבוי ההפרות של המוסד שנדונו בישיבה, לא יובאו לדיון המלצות לאישור פרסום והרשמה של תוכניות לימודים חדשות (שבדיקתן הסתיימה), במל"ג ובוועדות המשנה של המל"ג, עד סוף השנה האזרחית הנוכחית (סוף דצמבר 2017). המוסד ידווח לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה לקראת סיום התקופה על תיקון ההפרות. חידוש הדיונים למתן אישור פרסום והרשמה של תוכניות חדשות יתאפשר בכפוף לקבלת המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה.
  6. המל"ג רושמת בפניה את הסברי המוסד לגבי תוכנית הלימודים בחינוך וחברה לתואר ראשון שעברה אליו ממכון לנדר. תוכנית זו פועלת במתכונת של יומיים בשבוע בקמפוס ועוד יום לימודים מקוון מכח אישור שנתנה המל"ג בזמנו למכון לנדר.