20/06/17

חריגה מהחלטות המל"ג בדבר פריסת הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע בתוכנית במדעי המחשב לתואר ראשון במכללה האקדמית תל-אביב יפו

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 17.5.2017 בדבר קיום תוכנית לימודים במדעי המחשב לתואר ראשון במכללה האקדמית תל אביב-יפו בזמן חלקי, על פני יומיים בשבוע בקמפוס, בניגוד להחלטות מל"ג בנושא פריסת תוכניות לימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע, והיא מחליטה כדלקמן:

  1. לרשום את הודעת המכללה לפיה פתיחת התוכנית נעשתה בתום לב וכי חשבו שניתן להם אישור מהמל"ג לקיום תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב בזמן חלקי.
  2. המל"ג נענית לבקשת המכללה לתקן את הטעות והיא מאפשרת למוסד להגיש לאישור את הבקשה לפריסת הלימודים בתוכנית במדעי המחשב לתואר ראשון בזמן חלקי.
  3. כל עוד לא אושרה בקשת המכללה לפריסת הלימודים בזמן חלקי, המכללה לא תוכל להמשיך ולקיים את התוכנית במתכונת זו, ועליה להודיע לסטודנטים חדשים שנרשמו לתוכנית כי המשך הלימודים בתוכנית במדעי המחשב בזמן חלקי במשך יומיים בשבוע, כפוף לאישור המל"ג.
  4. מאחר ומדובר בהפרה ראשונה של המכללה האקדמית תל אביב-יפו הנדונה במל"ג בשנים האחרונות, המל"ג נמנעת בעת הזאת מנקיטת סנקציה כלשהי. יחד עם זאת, המל"ג רושמת לפניה הפרה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של הפרה נוספת בעתיד.