07/03/17

חריגה מהחלטת המל"ג מיום 3.3.2015 בנושא שילוב האוכלוסיה החרדית בהשכלה הגבוהה בקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 14.2.2017 בנוגע לחריגה של הקריה האקדמית אונו בנושא קבלת סטודנטים לתוכניות המח"ר אשר אינם עומדים בהגדרת המל"ג של אוכלוסיית היעד כפי שנקבעה בהחלטות המל"ג מיום 3.3.2015.  הוועדה דנה בנושא בישיבתה ביום 26.1.2017 ושמעה את המוסד אשר ביקש להופיע בפניה. לאחר קבלת מסמכים נוספים מהמוסד, הוועדה קיימה דיון נוסף בנושא ביום 14.2.2017 כדי להשלים את הדיון ולגבש המלצתה למל"ג, זאת תוך בחינת המידע הנוסף ששלח המוסד לבקשת ועדת המשנה.

לאחר בחינת מכלול החומרים שהוגשו, החליטה המל"ג כדלקמן:

  1. לראות בחומרה את קבלת הסטודנטים לתוכניות המח"ר בקריה האקדמית אונו, אשר אינם עומדים בהגדרת המל"ג של אוכלוסיית היעד, ובפרט את שיעור החריגה הגבוה. השגות המוסד לעניין הגדרת אוכלוסיית היעד אינן יכולות להוות עילה להפרה.
  2. על הקריה האקדמית אונו לחדול לאלתר מרישום סטודנטים שאינם עומדים בהגדרת קהל היעד כפי שנקבע בהחלטת המל"ג. מחזורי הלימוד הבאים יוכלו להיפתח רק בתנאי ובכפוף לכך שכל הסטודנטים יעמדו בהגדרת אוכלוסיית היעד שקבעה המל"ג. לקראת פתיחת שנה"ל הקרובה, המוסד ישלח פירוט המתקבלים לתוכניות המח"רים והצהרה כי הם עומדים בהגדרת המל"ג.
  3. נוכח ריבוי ההפרות של המוסד שנדונו בישיבה, ונוכח שעור החריגה של המוסד, לא תידונה בקשות לתוכניות חדשות של המוסד במל"ג ובוועדות המל"ג, עד סוף שנת הלימודים תשע"ז.