04/04/17

חריגה מהחלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא שילוב האוכלוסיה החרדית בהשכלה הגבוהה בקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בנוגע לחריגה מהחלטת המל"ג מיום 3.3.2015 בנושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה בקריה האקדמית אונו.  המועצה אימצה את המלצת ועדת המשנה והחליטה לעדכן את החלטתה מיום 7.3.2017 כלהלן:

  1. 1. לראות בחומרה את קבלת הסטודנטים לתוכניות המח"ר בקריה האקדמית אונו, אשר אינם עומדים בהגדרת המל"ג של אוכלוסיית היעד, ובפרט את שיעור החריגה הגבוה. השגות המוסד לעניין הגדרת אוכלוסיית היעד אינן יכולות להוות עילה להפרה.
  2. על הקריה האקדמית אונו לחדול לאלתר מרישום סטודנטים שאינם עומדים בהגדרת קהל היעד כפי שנקבע בהחלטת המל"ג. מחזורי הלימוד הבאים יוכלו להיפתח רק בתנאי ובכפוף לכך שכל הסטודנטים יעמדו בהגדרת אוכלוסיית היעד שקבעה המל"ג. לקראת פתיחת שנה"ל הקרובה, המוסד ישלח פירוט המתקבלים לתוכניות המח"רים והצהרה כי הם עומדים בהגדרת המל"ג.
  3. נוכח ריבוי ההפרות של המוסד שנדונו בישיבה, לא יובאו לדיון המלצות לאישור פרסום והרשמה של תוכניות לימודים חדשות (שבדיקתן הסתיימה), במל"ג ובוועדות המשנה של המל"ג, עד סוף השנה האזרחית הנוכחית (סוף דצמבר 2017). המוסד ידווח לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה לקראת סיום התקופה על תיקון ההפרות. חידוש הדיונים למתן אישור פרסום והרשמה של תוכניות חדשות יתאפשר בכפוף לקבלת המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה.