14/02/17

חריגה מהנחיית מל"ג בתוכניות הלימוד לחרדים במסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בנושא של חריגת המכללה למינהל מהגדרת אוכלוסיית היעד בתוכניות הלימודים לחרדים (להלן: אוכלוסיית היעד), בניגוד להחלטת מל"ג מיום 3.3.2015 שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה – הבהרות – ולאחר שעיינה בתגובת המוסד היא החליטה כדלקמן:

  1. המל"ג רואה בקבלת סטודנטים לתוכניות המח"ר במכללה למינהל, על אף שאינם עומדים בהגדרת המל"ג של אוכלוסיית היעד, הפרה של החלטת מל"ג בנושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה.
  2. טענת המכללה למינהל לפיה הם לא היו ערים להגדרת אוכלוסיית היעד אינה מהווה הצדקה לחריגה מהחלטת המל"ג בעניין זה.
  3. על המכללה לחדול מרישום סטודנטים שאינם עומדים בהגדרת קהל היעד כפי שנקבע בהחלטת המל"ג בנושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה.
  4. מאחר ומדובר בהפרה ראשונה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל אשר נדונה בוועדה לפיקוח ואכיפה בשנים האחרונות, המל"ג נמנעת בעת הזאת מנקיטת סנקציה כלשהי. יחד עם זאת, המל"ג רושמת לפניה הפרה זו ובמידה ויהיו הפרות נוספות בעתיד, תשקול המל"ג, בין היתר, שלא לקדם תוכניות לימוד חדשות אשר הוגשו למל"ג.
  5. הועדה מבקשת מהמכללה לדווח למל"ג על נתוני הסטודנטים החרדים שיתקבלו בשנת הלימודים תשע"ח בהתאם להגדרת המל"ג.