20/03/18

חריגה ממכסת הסטודנטים שאושרה במל"ג במקצועות הפרא-רפואיים בקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 16.1.2018 בנושא החריגה ממכסת הסטודנטים שאושרה במל"ג במקצועות הפרא-רפואיים בקריה האקדמית אונו. לאחר שהוועדה שמעה את נציגי המוסד ואת התחייבותו לפעול בהתאם להחלטות המל"ג בעניין מספר הסטודנטים המקסימלי שהמוסד רשאי לקלוט לתוכניות הלימודים בהפרעות בתקשורת ובריפוי בעיסוק, החליטה המל"ג כלהלן:

  1. לרשום לפניה את התנצלות המוסד על חריגה מהחלטות המל"ג ואת הצהרתו כי הוא מתחייב לעמוד במכסת הסטודנטים כפי שנקבעה על ידי המל"ג בהחלטותיה מיום 26.7.2011 ומיום 17.5.2016, דהיינו: קבלת עד 40 סטודנטים באוכלוסייה הכללית לשנה א' בכל מחזור לימודים בכל אחת מתוכניות הלימודים לתואר ראשון בריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת. בתוכניות לחרדים, מכסת הסטודנטים המקסימלית תהיה בהתאם לאישורים אשר ניתנו על ידי מל"ג.
  2. הקריה האקדמית אונו תדווח בראשית כל שנת לימודים על מספר הסטודנטים שנקלטו לשנה א' בכל אחת מהתוכניות האמורות (בתוכניות הרגילות ובתוכניות לחרדים), ותוכל לרשום סטודנטים לשנת הלימודים העוקבת בכפוף לעמידתה בהחלטות המל"ג לגבי מספרי הסטודנטים.