16/09/14

חריגה מתנאי קבלה ללימודי תואר שני ושלישי באוניברסיטת בר-אילן – המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 9.4.2014

 

א.      המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014) בבקשת אוניברסיטת בר-אילן לאשר את המתווה שגיבשה עבור קבוצה של 7 סטודנטים, שהתקבלו ללימודים לפני החלטת המל"ג מיום 1.5.2012 בהתאם לתקנון האוניברסיטה שהיה אז בתוקף, תוך חריגה מתנאי קבלה ללימודי תואר שני ושלישי, ולאפשר את זכאותם לתואר שני ללא תזה. (סטודנט שמיני פרש מיוזמתו מהלימודים טרם השלמתם).

ב.      המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 9.4.2014  ומחליטה כדלהלן:

ג.     המועצה להשכלה גבוהה עיינה במסכת החומר ששלחה אוניברסיטת בר-אילן למל"ג בנושא  זה

בהתכתבויות הקודמות השונות ולקחה בחשבון את הדיונים הממושכים שהתקיימו בין מנהל

המל"ג ובין האוניברסיטה בעניין זה, מאז החלטת המל"ג בתאריך 1.5.2012.

ד.         המועצה רושמת לפניה את הצהרת רקטור האוניברסיטה למל"ג בכתב כי:

הפעלת הסעיף בתקנון המוסד אשר איפשר קבלת סטודנטים לתואר שני ללא תואר ראשון, בתנאים מסויימים, הוקפאה החל ממועד קבלת ההחלטה בוועדה לפיקוח ואכיפה, בפברואר 2012, ומאז לא התקבלו ללימודים סטודנטים ללא תואר ראשון.

סנאט האוניברסיטה אישר בישיבתו שהתקיימה בתאריך 17.6.2014 תקנון חדש לבית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה.  התקנון החדש מחליף את התקנונים הקודמים של הוועדה לתואר שני והוועדה לתואר שלישי של האוניברסיטה.  בפרט, התקנון החדש אינו כולל עוד את הסעיף, הדן באפשרות קבלת תלמידים לתואר שני ללא תואר ראשון.

ה.       על בסיס מכלול החומר שהונח על שולחנה והשיקולים שנלקחו בחשבון, מחליטה המל"ג  לאשר

עבור הקבוצה של 7 הסטודנטים הנ"ל בלבד, הוראת מעבר כדלקמן:

ה.1       המל"ג מחליטה שלא למנוע מאוניברסיטת בר-אילן להעניק תואר שני לסטודנטים  אלו ובתנאי שצברו נקודות זכות בהיקף של 25% לפחות מעבר למה שנדרש  מסטודנטים שהיו זכאים לתואר ראשון, בתארים:

  • M.B.A. ללא תזה
  • A. ללא תזה

ה.2       המל"ג מחליטה להודיע לאוניברסיטה כי לא ניתן לסטודנטים מקבוצה זו לעבור  למסלול לתואר שלישי, מאחר והסטודנטים האמורים לא עברו תחנות המתחייבות  לצורך כך בלימודי הדוקטורט.