17/07/18

חריגת המכללה האקדמית גליל מערבי מהחלטת המל"ג מיום 27.10.2015 בנושא דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה אשר דנה בחריגת המכללה האקדמית גליל מערבי בנוגע להתקשרות עם משרד הבטחון לצורך פתיחת תוכנית לתואר ראשון דוחוגי בניהול ולוגיסטיקה ללא אישור מל"ג כנדרש וללא עמידה בתנאי הסף לפתיחת תוכנית מוזמנת, לאוכלוסייה מוגדרת ובזמן חלקי על פי החלטות המל"ג בנושא.  בשל העובדה כי התוכנית לא נפתחה בסופו של דבר, ומכיוון שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד, החליטה המועצה להשכלה גבוהה להימנע במקרה זה מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד. יחד עם זאת, המל"ג רושמת לפניה חריגה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של חריגה נוספת בעתיד