18/02/20

חריגת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון מהחלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי – משך כהונת הנשיא

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבותיה ביום 14.1.2020 וביום 18.2.2020  בנושא חריגת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון מהחלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי – משך כהונת הנשיא, אשר נתקבלה לאחר שוועדת המשנה שמעה את נציגי המוסד שהופיעו בפניה ולאחר דיונים בנושא.  המל"ג החליטה כלהלן:

  1. תקופת כהונתו של פרופ' חדד בתפקיד נשיא המוסד במשך 14 שנים  מהווה חריגה מהחלטת המל"ג בעניין הניהול האקדמי הקובעת כי סך כל תקופות כהונת נשיא, גם אם אינן רצופות, לא יעלה על 12 שנים. על המכללה לעמוד בכל החלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי להבטחת רמתו האקדמית הנאותה ובפרט החלטתה בדבר תקופת כהונת נשיא.
  2.  יחד עם זאת, לאור תהליך האיחוד בין המוסד לבין המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ולאור החשיבות שהמל"ג רואה בתהליך האיחוד וכדי לסייע להתקדמותו, ולאחר שמיעת נימוקי המוסד והצורך בהבטחת המשכיות בהנהגת תהליך האיחוד וקידומו, תתאפשר באופן חריג המשך כהונתו של פרופ' יהודה חדד לכל המאוחר עד סוף יולי 2021 (ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3 מטה) בתנאים הבאים:

א.         על המוסד לשלוח למל"ג לא יאוחר מסוף מאי 2020 מסמך המבטא את הסכמת שני המוסדות לאיחוד שיכלול את הרציונל לאיחוד וכן לוחות זמנים לביצוע. על המסמך להיות חתום על ידי הנשיאים ויושבי ראש הוועדים המנהלים של המוסד ושל המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.

ב.         על המוסד להגיש לא יאוחר מסוף אוקטובר 2020 מסמך בו יפורטו העקרונות המקובלים על שני המוסדות לקראת איחוד כולל המבנה הניהולי והאקדמי של המכללה המאוחדת.

ג.         הצוות המנהלי של מל"ג/ ות"ת ידווח לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה ולמל"ג בדבר המסמכים שיוגשו כאמור לעיל.

ד.         אם המוסד לא יעמוד באחד מהתנאים המפורטים בתתי הסעיף א-ב לעיל, המכללה תצטרך לפעול למינוי נשיא בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה, בתוך 3 חודשים.

  1.  לשם הבטחת רצף בתהליך האיחוד בין המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון והמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, על המוסד להקים ועדת איתור ולמנות נשיא בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה לא יאוחר מיום 1.1.2021.