20/03/18

חריגת הקריה האקדמית אונו מכללי המל"ג והחלטותיה בנוגע לקבלת סטודנטים חרדים ללא תעודת בגרות וקיום תוכנית לימודים לתואר שני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך וארגונים עסקיים בהפרדה מגדרית

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה על מכלול החריגות מכללי המל"ג והחלטותיה שנעשו ע"י הקריה האקדמית אונו, שגובשה לאחר שהחריגות נבחנו בישיבות ועדת המשנה בשנה האחרונה, לרבות החריגות שדווחו במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג, ולאחר שהוועדה שמעה את הנהלת המוסד ואת התחייבותם לפעול בהתאם לכללי המל"ג והחלטותיה, החליטה המועצה לאמץ את המלצת ועדת המשנה מיום 13.3.2018 כלהלן:

  1. לרשום לפניה את התנצלות הקריה האקדמית אונו על חריגה מכללי המל"ג והחלטותיה ואת התחייבות המוסד לפעול באופן מלא בהתאם לכללי המל"ג, החלטותיה ונהליה.
  2. בישיבתה ביום 4.4.2017 החליטה המועצה להשכלה גבוהה על הפסקת הדיונים בבקשות של הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכניות לימודים חדשות זאת בשל ריבוי החריגות שביצע המוסד. לאור האמור לעיל, ולאחר שהמוסד תיקן את החריגות האמורות, ולאחר שהשתכנעה כי הקריה האקדמית אונו פועלת ותפעל בהתאם לכללי המל"ג, החלטותיה והנחיותיה, מחליטה המועצה לחדש את הדיונים בדבר מתן אישור פרסום והרשמה של תוכניות חדשות.
  3. חידוש הדיונים בפתיחת תוכניות חדשות במוסד כמצוין בסעיף 2 לעיל, כפוףלקבלת הצהרה חתומה ע"י נשיא המוסד והמנכ"ל כי למיטב ידיעתם לא מתקיימות נכון לרגע זה חריגות במוסד.