14/01/20

חריגת מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה מהחלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 17.12.2019 בנושא חריגת מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה מהחלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי – משך כהונת הנשיא. לאחר שהמל"ג בחנה את הנושא, לרבות הסברי המוסד, היא החליטה כלהלן:

  1. תקופת כהונתו של פרופ' חליל כנשיא המוסד במשך 14 שנים, מהווה חריגה מהחלטת המל"ג בעניין הניהול האקדמי. על המכללה לעמוד בכל החלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי להבטחת רמתו האקדמית הנאותה.
  2. לדחות את בקשת המכללה לחריגה וזאת בין היתר מהטעמים הבאים:
  • אין קשר בין משך כהונת הנשיא לבין תוצאות העתירה שהגישה המכללה.
  • קיימת חשיבות מהותית בתחלופת העומד בראש המוסד – נשיא – לצורך הבטחת רמה אקדמית נאותה.
  1. על המכללה לפעול למינוי נשיא בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה, זאת עד סוף חודש יוני 2020. המוסד יגיש דיווח עד סוף חודש פברואר 2020 בדבר הקמת ועדה לאיתור נשיא/ה וההתקדמות בנושא.