21/12/10

חרם אקדמי על ישראל – החלטת מועצה מיום 21.12.2010

לאחר שהקדישה ארבע ישיבות לדיון בנושא דלעיל, קיבלה  המועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה כדלהלן:

בתוקף מעמדה כמוסד הממלכתי לענייני השכלה הגבוהה בישראל, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, ומתוך הכרה בחשיבות העליונה של החופש האקדמי והמצוינות האקדמית, המועצה להשכלה גבוהה מצהירה כי קריאה לחרם אקדמי על ישראל פסולה מעיקרה, מאיימת על המוסדות  להשכלה גבוהה ועל חבריהם, ושוללת את עצם קיומה ופעולתה של מערכת אקדמית חופשית בישראל.

לפיכך, המועצה להשכלה גבוהה רואה בקריאה לחרם אקדמי על ישראל מצד אנשי מוסדות השכלה גבוהה בישראל ערעור אושיותיה של מערכת ההשכלה הגבוהה.

המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסדות לתת את הדעת לעניין, ולגבש דרכי התמודדות.