15/08/18

ייעול תהליכי עבודה בבדיקות תקציביות בהסתמך על רמת איתנות פיננסית

בישיבתה ביום 15.8.18 דנה ות"ת בייעול תהליכי עבודה מול המוסדות להשכלה גבוהה בהסתמך על רמת איתנות פיננסית והחליטה לאמץ נהלים לייעול תהליכי העבודה על בסיס העקרונות הבאים:

א. רמת איתנות פיננסית של מוסד וסיווג מסלול:

מדי שנה תתבצע בדיקה לגבי מצב הפיננסי של המוסדות עפ"י הפרמטרים הבאים:

 • מדד אלטמן לאיתנות פיננסית במלכ"רים כולל התאמות הנדרשות לסוג המוסד
 • איזון תקציבי שוטף בשלוש השנים האחרונות

בהתאם לבדיקה האמורה יסווג המוסד למסלול בדיקה ירוק או אדום. עבור מוסדות בהם בדיקת האיתנות לא הצביעה חד משמעית על מסלול בדיקה מתאים (צהוב) סיווג לאחד המסלולים ייקבע על בסיס פרמטרים נוספים ועפ"י שיקול הדעת של הצוות המקצועי בות"ת. כמו כן, במוסדות בהם קיימים פרמטרים ייחודים (כגון הליכי הבראה, יציאה לעצמאות, מוסדות חדשים בות"ת, הגבלות משפטיות וכיו'), ייתכן סיווג למסלול האדום גם בהינתן איתנות פיננסית, וזאת על פי שיקול הדעת של הצוות המקצועי בות"ת.

להלן הרחבה עבור הפרמטרים, נוסחת אלטמן, והטווחים הקריטיים:

פרמטרים:

Z הגדרת יחס עוצמת השפעה
X1 הון חוזר נטו\ סך הנכסים 6.56
X2 נכסים נטו לא מוגבלים\סך הנכסים 3.26
X3 עודף שוטף לפני מימון\סך הנכסים 6.72
X4 נכסים נטו\סך ההתחייבויות 1.05

 

 

X1בחינת נזילות– ההון החוזר נטו הינו התוצאה המתקבלת מהפחתת ההתחייבויות השוטפות מהנכסים השוטפים. יחס זה מבטא את יכולת המוסד לעמוד בהתחייבויותיו בטווח הזמן הקצר.

 

X2בחינת מינוף – מבטא את שיעור הנכסים שאינם מוגבלים אותו צבר המוסד במשך השנים.

X3בחינת רווחיות – העודף השוטף הינו רווח לפני הכנסות/הוצאות מימון משקף את יכולת המוסד לקיים פעילות שוטפת מאוזנת בבסיס.

X4בחינת כושר פירעון – מבטא את יכולת המוסד לממן את סך התחייבויותיו מנכסיו הצבורים.

נוסחת מדד אלטמן:

Z=(X1*6.56) + (X2*3.26) + (X3*6.72) + (X4*1.05)

טווחים קריטיים:

משמעות הערכים המתקבלים מהמדד (להלן "הרמזור"):

 • הערך המתקבל מעל 2.5 – מדובר במוסד איתן ואין חשש נראה ליציבות (ירוק).
 • הערך המתקבל נמוך מ-1.1 -קיים סיכוי גבוה לקשיים כלכליים וליציבות המוסד (אדום).
 • הערך המתקבל בין 1.1 ל-2.5 -תחום בו קשה לקבוע אם המצב יציב או לא (צהוב).

נוסחה זו, המהווה בסיס מתאים למלכ"רים, משמשת אותנו לבחינת האיתנות הפיננסית במוסדות להשכלה גבוהה הלא מתוקצבים.

ההתאמות לנוסחת החישוב למכללות המתוקצבות[1]:

X1 – נטרול הנכסים המוגבלים מהנכסים השוטפים. ההתאמה נעשתה בשל העובדה כי נכסים מוגבלים אינם משמשים לצרכים שוטפים ולכן אינם רלבנטיים לבחינת יציבותו הפיננסית של המוסד.

X2 – נטרול ערך הרכוש הקבוע מהנכסים שאינם מוגבלים. הסיבה לכך היא כי במוסדות אקדמיים הרכוש הקבוע מורכב ברובו מקרקעות ומבנים אשר אינו ניתן למימוש ולכן אינו יכול לשמש את המוסד לכיסוי גירעונותיו השוטפים.

X4 – נטרול ערך הרכוש הקבוע מהנכסים נטו. בשל אותה סיבה המופיעה לעיל.

התאמות לנוסחת החישוב לאוניברסיטאות:

הנחות הבסיס הן שהרכוש הקבוע רובו ככולו אינו ניתן למימוש וכמו-כן, שערכי הרכוש הקבוע ויתרת ההתחייבות לפנסיה תקציבית רלוונטיים רק במצב של חדלות פירעון והם מכסים אלה את אלה, ומשום כך נכון יותר לנטרל את שני הפרמטרים הללו בבחינת האיתנות הפיננסית של האוניברסיטאות.

X1 –נטרול הנכסים המוגבלים מהנכסים השוטפים, ונטרול הרכוש קבוע מסך הנכסים.

X2 –נטרול יתרת פנסיה תקציבית נטו מנכסים נטו לא מוגבלים, ונטרול רכוש קבוע מסך הנכסים.

X3 – נטרול הוצאות הפחת מעודף שוטף לפני מימון, ונטרול רכוש קבוע מסך הנכסים.

X4 – נטרול יתרת פנסיה תקציבית נטו מנכסים נטו ומסך ההתחייבויות.

בהתאם לקריטריונים האמורים, ניתן יהיה לבצע עדכוני התאמות לנוסחת החישוב באופן רוחבי, בהמלצת הצוות המקצועי ובאישור יו"ר ות"ת ונציג ציבור מקרב חברי ות"ת- רו"ח שמעון יצחקי. שינויים, ככל שיהיו, יובאו לידיעת ות"ת במסגרת הדיווח השנתי על הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה.

ב. בדיקת תכניות חדשות במוסדות מתוקצבים

בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה-19.6.13 בנוגע להתייעלות הבדיקה התקציבית עבור תכניות לימוד חדשות במכללות, עבור מכללות אשר סווגו למסלול הירוק בדיקת התכנית תתבצע ע"י הצוות המקצועי בות"ת וככל שלא תתקיים מניעה תקציבית הבקשה לפתיחת התכנית תועבר ישירות לוועדת משנה של מל"ג. במידה ובדיקת הצוות המקצועי תעלה הסתייגויות, יובא הנושא לדיון בות"ת. נוהל הבדיקה האמור יחול גם עבור בדיקת תכניות חדשות בשלב ההסמכה. כמו כן, הכללים האמורים למכללות יוחלו גם על האוניברסיטאות.

בנוסף, מוסדות במסלול הירוק בעלי מחזור פעילות של מעל 600 מיליון ₪, יוכלו להגיש הצהרת מנכ"ל וסמנכ"ל כספים כי התכנית אינה מהווה סיכון תקציבי והינה במסגרת האיזון התקציבי הכולל של המוסד, זאת כחלף להגשת הנספח התקציבי המפורט הנלווה להגשת תכנית חדשה.

ג. בדיקת בקשות לביצוע עסקאות כלכליות משמעותיות במוסדות המתוקצבים- פיתוח פיזי

כללי (רלוונטי לכלל המוסדות) 

מוסדות בעלי מחזור פעילות של עד 100 מיליון ₪ ידרשו להגיש לאישור ות"ת בקשה לפרויקט בינוי בכל פרויקט בניה חדש שהיקף עלותו עולה על 5 מיליון ₪ בלבד. מוסדות בעלי מחזור פעילות של 100 מיליון ₪ עד 500 מיליון ₪ ידרשו להגיש לאישור ות"ת בקשה לפרויקט בינוי בכל פרויקט בניה חדש שהיקף עלותו עולה על 10 מיליון ₪ בלבד. מוסדות בעלי מחזור פעילות העולה על 500 מיליון ₪, ידרשו להגיש לאישור ות"ת בקשה לפרויקט בינוי בכל פרויקט בניה חדש שהיקף עלותו עולה על 25 מיליון ₪ בלבד. האמור תקף בהינתן שפרויקטים שאינם נדרשים לאישור ות"ת על פי הקריטריונים לעיל, אינם פרויקטים של בינוי באופן מודולרי ואינם כוללים חלוקה של פרויקט בינוי בודד למספר שלבים שונים בתקופות שונות, וכי למוסד יש את מלוא מקורות המימון הנדרשים לפרויקט.

 

בנוסף, מוסד המסווג למסלול הירוק יוכל שלא להידרש לאישור ות"ת גם עבור פרויקטים העולים בהיקפם על המפורט לעיל, בכפוף להתחייבותו בתחילת שנה בנספח 6 שלא יחל בפרויקט בינוי טרם עמידתו בתנאים הבאים:

 • פרויקט הבינוי ישמש לקידום ההוראה והמחקר במוסד. כל מקרה אחר יצטרך להגיע לאישור עקרוני של הצוות המקצועי בות"ת.
  • זכויות המוסד בקרקע – מוסד ללא זכויות בקרקע לא יוכל לצאת לבינוי. הזכויות המוסדרות בקרקע תהיינה – בעלות, חכירה ישירה, חכירת משנה או בר רשות – לתקופה של מעל 20 שנה. במקרים חריגים (שיפוץ, תוספת קומה וכדומה) ניתן להסתמך על זכויות שכירות לטווח ארוך של מעל 5 שנים (חכירה). בכל אופן ות"ת שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמוסד להמציא התחייבות מטעם בעל הזכויות בקרקע לשיפוי עבור השקעות במבנה.
  • הפרויקט מאוזן תקציבית (כלומר, למוסד יש את מלוא מקורות המימון הנדרשים לפרויקט) ואינו ישפיע על איתנות המוסד והפעילות השוטפת, כולל מקורות למימון ההוצאה השוטפת על תפעול ותחזוקת המבנה בעתיד.
  • המוסד מתחייב להעמיד לפחות 12% הוצאות בלתי צפויות עבור הפרויקט.
  • היקף הבנייה יהיה בהתאם למחזור הפעילות של המוסד כלהלן[2]:
 • מוסד בעל מחזור פעילות של עד 100 מיליון ₪ בשנה, יוכל לצאת לפרויקט בינוי של עד 15 מיליון ₪ והיקף העלות המצטברת של כלל הפרויקטים לבינוי הנמצאים בשלבי ביצוע בכל זמן נתון לא תעלה על 35 מיליון ₪.
 • מוסד בעל מחזור פעילות שבין 100 מיליון ₪ ל-300 מיליון ₪ בשנה יוכל לצאת לפרויקט בינוי של עד 30 מיליון ₪ והיקף העלות המצטברת של כלל הפרויקטים לבינוי הנמצאים בשלבי ביצוע בכל זמן נתון לא תעלה על 80 מיליון ₪ או 15% מיתרת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות טרם הפחתת התחייבויות אקטואריות ליום המאזן בשנה החולפת – לפי הגבוה מביניהם.
 • מוסד בעל מחזור פעילות שבין 300 מיליון ₪ ל-800 מיליון ₪ בשנה יוכל לצאת לפרויקט בינוי של עד 50 מיליון ₪ והיקף העלות המצטברת של כלל הפרויקטים לבינוי הנמצאים בשלבי ביצוע בכל זמן נתון לא תעלה על 150 מיליון ₪ או 15% מיתרת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות טרם הפחתת התחייבויות אקטואריות ליום המאזן בשנה החולפת – לפי הגבוה מביניהם.
 • מוסד בעל מחזור פעילות שבין 800 מיליון ₪ ל-1,500 מיליון ₪ בשנה יוכל לצאת לפרויקט בינוי של עד 75 מיליון ₪ והיקף העלות המצטברת של כלל הפרויקטים לבינוי הנמצאים בשלבי ביצוע בכל זמן נתון לא תעלה על 200 מיליון ₪ או 15% מיתרת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות טרם הפחתת התחייבויות אקטואריות ליום המאזן בשנה החולפת – לפי הגבוה מביניהם.
 • מוסד בעל מחזור פעילות מעל 1,500 מיליון ₪ בשנה, יוכל לצאת לפרויקט בינוי של עד 100 מיליון ₪ והיקף העלות המצטברת של כלל הפרויקטים לבינוי הנמצאים בשלבי ביצוע בכל זמן נתון לא תעלה על 300 מיליון ₪ או 15% מיתרת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות טרם הפחתת התחייבויות אקטואריות ליום המאזן בשנה החולפת – לפי הגבוה מביניהם.

בסוף כל שנה יהיה על המוסדות לדווח על התקדמות הפרויקט לצוות המקצועי באגף תקצוב על מנת שיוכל לבצע מעקב על היקפי הבנייה המלאים במוסדות. בכל עת רשאי הצוות המקצועי לבחון את היקף הפרויקטים שדווחו על-ידי המוסד ולהביא את הפרויקט לדיון במליאת ות"ת ככל שיידרש. כמו כן, כפי שכבר נכתב לעיל, במוסדות בהם קיימים פרמטרים ייחודים (כגון הליכי הבראה, יציאה לעצמאות, מוסדות חדשים בות"ת, הגבלות משפטיות וכיו'), ייתכן סיווג למסלול האדום גם בהינתן איתנות פיננסית, וזאת על פי שיקול הדעת של הצוות המקצועי בות"ת.

מוסד המסווג למסלול האדום יידרש להגיש בקשה מפורטת לתכנית בינוי אשר תיבדק ע"י הצוות המקצועי בות"ת ותובא לדיון ואישור במליאת ות"ת.

ד. בדיקות עומק במוסדות המתוקצבים ושאינם מתוקצבים

סיווג המוסד למסלול הירוק או האדום יהווה פרמטר לקביעת הצוות המקצועי אלו מוסדות להכליל בתוכנית ביקורות העומק של השנה העוקבת. כמו כן, תוצאות הרמזור יילקחו בחשבון בבניית תכנית הביקורת והיקפה.

ה. ביצוע בדיקות איתנות פיננסית לקראת הכרה במוסד במוסדות שאינם מתוקצבים

סיווג המוסד למסלול הירוק או האדום יילקח בחשבון לצורך קביעת רמת ואופן הבדיקה הפיננסית להכרה. ככלל, במוסד בו ישנה איתנות פיננסית (מסלול ירוק) תתבצע בדיקה ברמת סקירת דוחות כספיים, אלא אם כן ישנן נסיבות הדורשות בדיקה מעמיקה יותר בהתאם לחוות הדעת של הצוות המקצועי.

מוסדות הנמצאים במסלול הירוק יקבלו הודעה בהתאם לכללים הרלוונטיים עבורם במסגרת הודעת התקציב.

[1] מדד זה נמצא בשימוש עבור בדיקת תכניות חדשות במכללות כבר מ-2013, בהתאם להחלטת ות"ת מיום 19.6.13.

[2] בקביעת הטווחים נלקחו בחשבון היקפי מחזורי הפעילות והעלות המינימלית הנדרשת לבניין.