05/07/14

ייצוג סטודנטים על ידי עורך דין בוועדות משמעת. – החלטת מועצה מישיבתה ביום 5.7.2014

המועצה להשכלה גבוהה דנה בסוגיית ייצוג סטודנטים בוועדות המשמעת של המוסדות להשכלה גבוהה, זאת לאחר שהתבקשה לעשות כן בעקבות החלטת בית המשפט בע"א 8077/08, ולאחר קבלת חוות דעת בנושא והיא מחליט כדלקמן:

  1. הליכי המשמעת במוסדות להשכלה גבוהה הם חלק מניהולם האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה, כמוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה, צריכה להבטיח איזון ראוי בין האינטרס הציבורי שבהבטחת עצמאותם של המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה לבין האינטרס הציבורי בפיקוח עליהם והבטחת איכותם האקדמית וניהולם התקין והראוי.
  3. נוכח האמור, המועצה מדגישה את אחריות המוסדות להשכלה גבוהה להבטיח במסגרת תקנוני המשמעת שלהם כי סטודנט הנמצא בהליכי משמעת שתוצאותיו עלולות להיות חמורות, לא ייפגע מבחינת יכולתו לנהל הליך משמעתי הגון המבטיח את חשיפת האמת, תוך שמירה על זכויותיו.
  4. במועצה מבקשת לקבל את התחייבותם  של המוסדות לקיים פיקוח ובקרה מטעמם כדי להבטיח הליכי משמעת תקינים וראויים כאמור לעיל, וכן על מתן אפשרות ייצוג משפטי באותם הליכי משמעת בהם לסטודנט קיימת מגבלה משמעותית ביכולתו לייצג את עצמו או כאשר המדובר בסטודנט הניצב בפני חשש לתוצאות חמורות, והכל בצורה מידתית ומאוזנת ועל פי הגדרות שייקבעו ע"י המוסד בתקנון המשמעת שלו.