27/10/15

יישום החלטת המל"ג בנושא מתווה ללימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר B.Ed. – דחייה בשנה (עד אוקטובר 2016) של היישום בתוכניות הלימודים למורים חרדים

על רקע פניית מספר מכללות על קשיים מהותיים ביישום ההחלטה עוד השנה עקב השינויים המשמעותיים בתוכניות הלימודים (הגדלת מספר השעות בתוכנית) והקפדה על קיום תנאי הקבלה בהתאם להחלטות מל"ג וכלליה, פנה שר החינוך למליאת המל"ג בבקשה לאפשר זמן התארגנות נוסף ליישום ההחלטה בתוכניות לימודי השלמה למורים/ות חרדים.

לאור זאת ולאחר שדנה בנושא, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ו (27.10.2015)  לדחות את יישום ההחלטה בשנה בתוכניות ההשלמה למורים/ות חרדים בלבד, ולהבהיר כי לא תינתן דחייה נוספת ועל כל המוסדות להיערך בהתאם לקיום תוכניות הלימודים ע"פ המתווה וכללי המל"ג עד לתחילת שנה"ל תשע"ז.

כתנאי לקבלת אישור לדחות את יישום המתווה בשנה, על כל מוסד המבקש לממש דחיה להעביר הצהרה בכתב לפיה הוא מתחייב ליישם את ההחלטה על כל רכיביה החל משנה"ל תשע"ז.