04/11/15

יישום החלטת המל"ג בעניין לימודים מחוץ לקמפוס

בהמשך להחלטת מל"ג מיום 12.12.2006, בנושא , ובהמשך לבקשת האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג, כדלהלן:

 

אין מניעה תכנונית לאשר לאקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל, להמשיך את קיום תכנית הלימודים במתכונתה הנוכחית שהחלק המעשי מתקיים בתל-אביב, וזאת מן הנימוקים הבאים:

  1. תוכנית ה-MFA היא תכנית ייחודית וקטנה מאד בהיקפה (כ-40 סטודנטים בשנה), השונה במהותה מיתר תוכניות הלימוד המתקיימות בתל-אביב ולפיכך לא נראה כי צפויה פגיעה בתכניות קיימות, במערך המוסדות שבתכנון ות"ת/מל"ג ובהשקעות המדינה.
  2. החלק העיוני של לימודי תכנית ה-MFA מתקיים כולו בירושלים, ורק החלק המעשי (16 נ"ז מתוך 60 נ"ז) של התכנית מתקיים בתל-אביב.
  3. היקף נקודות הזכות ושעות ההוראה בתכנית ה-MFA הנלמדות בירושלים, כפי שדווח ע"י המוסד לאחרונה, דומה מאד לזה שהוצע בשעתו ע"י ועדת המשנה של מל"ג למוסדות שאינם אוניברסיטאות, כתנאי לאישור קיום הלימודים מחוץ לקמפוס במל"ג (כ-75% מתכנית הלימודים).
  4. בהתאם לטענות בצלאל, וככל שתשתכנע המל"ג בכך, יש לראות בלימודי תוכנית ה-MFA במתחם הסטודיו בתל-אביב וסביבתו חלק מהתנסות מעשית בתשתית מחקרית מרוחקת, הכרחית לשמירה על רמתה האקדמית של התכנית ואופייה הייחודי.
  5. עם המעבר של בצלאל למבנה החדש במרכז ירושלים תתקיים בחינה מחודשת של הנושא.