20/05/15

יישום החלטת הממשלה בעניין נגישות להשכלה גבוהה במזרח ירושלים

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1775 מיום 29/6/14 בנושא תכנית "להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי-חברתי בירושלים לטובת כלל תושביה", במסגרתה הוחלט  "לפנות למועצה להשכלה גבוהה על מנת שבמסגרת תכניותיה להגדלת הנגישות ולמניעת נשירה מלימודים אקדמיים במגזר הערבי תבחן את האפשרות להתייחסות פרטנית לסטודנטים ממזרח ירושלים", ומתוך הכרה בחשיבות פתרון מערכתי משולב – לצמצום אלימות ופשיעה לצד קידום צמיחה כלכלית במזרח ירושלים והעצמת אוכלוסיית מזרח ירושלים לרבות בתחומי החינוך, ההשכלה הגבוהה והתעסוקה, ולאחר תיאום עם הצוותים המקצועיים במשרד לענייני ירושלים ועריית ירושלים, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. להרחיב החל מתשע"ו את מערך המכינות הקדם אקדמיות לתושבי מזרח ירושלים, במסגרתן נדרש לגשר על פערים הנובעים הן מהתכנים הנלמדים בבתי הספר התיכוניים במזרח ירושלים, הן מהיעדר ידע בשפה העברית, והן מהרקע התרבותי-כלכלי של הסטודנטים. כל זאת במטרה להגדיל את היקף הסטודנטים תושבי מזרח ירושלים הלומדים במוסדות אקדמיים בישראל במקצועות נדרשים למשק.
  2. לשם כך להקצות סכום נוסף בסך 3,300 ₪ לסטודנט ממזרח ירושלים לשנת המכינה, זאת מעל ומעבר למעטפת הניתנת על ידנו לסטודנט ערבי במכינה ובכפוף לתנאים הבאים:
  • המוסד מקיים מכינה קדם אקדמית ייעודית או משולבת לתלמידים תושבי מזרח ירושלים (שאושרה ע"י משרד החינוך);
  • במכינה לומדים לפחות 25 תלמידים ממזרח ירושלים;
  • שעות העברית במכינה הינן לפחות 14 שעות שבועיות לסטודנט בשנה.
  • שכר הלימוד שנגבה מהסטודנטים שאינם ראויים לסיוע אינו גבוה משווה ערך תעריף "ראויים לסיוע" המשולם ע"י ות"ת.

3. מוסדות המעוניינים בקבלת תקצוב ייחודי זה, יגישו בקשה לועדת ההיגוי של ות"ת לענין התכנית להרחבת הנגישות לחברה הערבית. ועדת ההיגוי תהיה מוסמכת לאשר את מעטפת הסיוע למוסדות העומדים בתנאים לעיל, בכפוף למגבלת התקציב המיועדת לנושא-כמפורט במסמך 3735 המצורף כנספח להחלטה זו, ולמקורות נוספים של ות"ת ככל שיוקצו.

4. ועדת ההגוי תקבל דיווח על התכניות המוצעות לרבות המענים המוצעים לסטודנט, תנאי הקבלה למכינה, האפשרויות הנפתחות לסטודנט לאחר השלמת המכינה וכד' ותהיה רשאית לבקש מהמוסדות לבצע התאמות בשירותים המוצעים על מנת להעניק לסטודנטים את המענה האופטימלי. ועדת ההגוי תקדם מעקב ולמידה מהתכניות הקדם אקדמיות השונות שיפעלו לתושבי מזרח ירושלים, בין השאר ע"י קבלת דיווחים מפורום משותף למוסדות הרלבנטיים שיוקם במסגרת הפורום להעברת ידע המשותף לות"ת ומכון ון-ליר.